Algemene Kerkenraad Algemene Kerkenraad
Scriba: Dhr. D.C. Verweij                
Telefoon: 06-43817972
E-mail: scriba-ak@hervormdwezep.nl

TAKEN ALGEMENE KERKENRAAD

De verdeling van de taken en bevoegdheden over enerzijds de AK en anderzijds de wijkkerkenraden wordt aangegeven in een door de AK in overleg met de wijkkerkenraden vast te stellen regeling, met dien verstande dat de taken en bevoegdheden van de wijkkerkenraden alles omvatten wat tot de taken en bevoegdheden van de AK behoort met uitzondering van datgene wat nadrukkelijk wordt toevertrouwd aan de AK, waaronder, voor zover in de orde van de kerk niet anders is bepaald:
 • Het overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de delen in het geheel van de gemeente en de uitvoering van het werk dat in dat overleg aan de AK wordt toevertrouwd;
 • Het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel waar dat nodig is om recht te doen aan de binnen de gemeente voorkomende kerkelijke verscheidenheid;
 • De vermogensrechtelijke aangelegenheden;
 • Datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de gesalarieerde krachten;
 • Het vormen en begeleiden van commissies en organen van bijstand, zoals zendingscommissie, evangelisatiecommissie, Hervormde Jeugdraad, kerkbladcommissie websitecommissie;
 • Opstellen en vaststellen van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente Wezep-Hattemerbroek;
 • Vaststellen van begrotingen en jaarverslagen van de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen;
 • Verkiezen van de predikanten samen met de wijkkerkenraad waarvan de predikantsplaat vacant is;
 • Het behartigen van de belangen van de gehele gemeente bij de overheid;
 • Het beslissen over verzoeken tot overschrijving naar een andere wijkgemeente.

 

SAMENSTELLING ALGEMENE KERKENRAAD

De AK bestaat in totaal uit 10 leden waarvan de samenstelling is:
 • 2 Predikanten        
 • 3 Ouderlingen                                        
 • 2 Ouderlingen-kerkrentmeester                            
 • 3 Diakenen                                             
Ambtsdragers met een bepaalde opdracht kunnen boventallig door de AK aangewezen worden uit de ambtsdragers van de gemeente of verkozen worden uit de stemgerechtigde leden van de gemeente, met dien verstande dat het aantal boventallige leden ten hoogste een derde deel is van het totaal aantal leden van de AK. Benoeming van boventallige leden van buiten de kerkelijke gemeente dienen lid te zijn van de Protestante Kerk Nederland. De boventallige leden hebben geen stemrecht.

Indien preses en/of scriba als boventallige leden verkozen worden door de AK blijven zij gedurende hun gehele ambtstermijn in functie.
Tweejaarlijks, bij ingang van een oneven jaar, vinden de verkiezingen plaats voor benoeming van de leden AK.

Bekijk hier het document 'Regeling Hervormde Gemeente Wezep'
Bekijk hier het beleidsplan AK 2024-2025


 
terug