Geschiedenis Geschiedenis
Geschiedenis Hervormde Gemeente Wezep/Hattemerbroek
door wijlen dhr. P. Zunderman

Overzicht
(Klik op een titel van een hoofdstuk om hiernaar toe te gaan)
Inleiding
Hieronder vindt u een samenvatting van de geschiedenis van het ontstaan van de Hervormde Gemeente Wezep - Hattemerbroek.
De in het onderstaande verhaalschuin weergegeven regels zijn de letterlijke weergave van gedeelten uit de officiële stukken.
Terug naar boven

Voorgeschiedenis
In de zeventiende eeuw hoorde de buurtschap Wezep bij het ambt van Heerde en het Schoutambt van Hattem.
In deze buurtschap wonen mensen die door de afstand van meer dan een uur van hun woonplaats tot de kerk nauwelijks ter kerke gaan en "in onkunde en buyten oeffeninghe en onderwijsinghe van Godts Heylijck Woordt in ongebondentheyt leven". Aan het eind van deze eeuw wordt aan de Staten verzocht om een jaarlijkse toelage "tot onderhoud van een stichtelijk en bekwaam cathechist en schoolmeester", te meer daar de jonkeren van het ambt Heerde en de magistraat van Hattem zich bereid verklaard hebben "tot soo een pieus en hoogh vereyscht werk" ook jaarlijks te willen bijdragen.
Er wordt een klacht ingediend, uitgaande van de ingezetenen zelf, uitmakende twee à drie en zeventig huizen en huisgezinnen met tweehonderd drie bejaarde personen en honderd twee en vijftig kinderen. Zij doen het verzoek een bekwaam persoon te mogen aanstellen ter onderwijzing van ouderen en bejaarden in de gronden der religie en die tegelijk den schooldienst voor de jeugd kan waarnemen.
In 1720 wordt dit verzoek toegestaan mits de benoemde persoon door een predikant geëxamineerd was en krijgt Wezep een "school en cathegiseermeester", die door het kwartier bezoldigd wordt.
Uit het bovenstaande blijkt wel dat de mensen in Wezep het maar erg lastig vonden, dat de kerk zo ver weg was. Door het kleine aantal inwoners was het in de 17e en 18e eeuw niet mogelijk een eigen kerk te stichten. Maar de bevolking nam toe, evenals het ongenoegen. Hieruit zou verklaard kunnen worden dat omstreeks 1850 in Wezep de in de volksmond genoemde "Pietieskarke" gevonden kan worden. Het zou echter ook een separatistische groep geweest kunnen zijn. Zeker is, dat in die tijd in Wezep "kerk" gehouden werd of kerkje gespeeld werd onder leiding van ene Derk van Enk.
Per 1 januari 1818 werd het Schoutambt Hattem van de gemeente Hattem losgemaakt en bij de gemeente Oldebroek gevoegd. Kerkelijk behoorde dit gebied nog steeds onder Hattem
In 1840 werd tussen de gemeente Oldebroek en de Hervormde Diaconie van Hattem een overeenkomst gesloten over de armenzorg in het voormalig Schoutambt Hattem.
Het verlangen naar een eigen kerk bestaat al een tijd. De "afgescheidenen" hadden zelf al een kerk gesticht. Dit zal zeker ook een stoot gegeven hebben om over een eigen kerk te gaan nadenken. Omstreeks 1850 wordt een commissie gevormd die aan het werk moet om te komen tot de stichting van een Hervormde Gemeente in Wezep. In deze commissie hebben in ieder geval zitting gehad: Jacob Koops, Gerrit Puttenstein, Hermen Jan Volkers, Asjen van Enk en Jan Willem Spronk.
Terug naar boven

Naar de stichting van de Hervormde Gemeente te Wezep
In 1856 wordt de eerste stap gezet om te komen tot het stichten van een zelfstandige Hervormde Gemeente te Wezep.
De commissie richt een verzoek hiertoe aan Koning Willem II der Nederlanden, waarin het volgende wordt gevraagd:
een vergunning tot het stichten van een Hervormde Gemeente in Wezep,
het bouwen van een kerkgebouw en een pastorie,
een Rijkssubsidie van 4000 gulden,
een jaarlijks traktement voor de te benoemen predikant van 600 gulden,
de te benoemen kerkenraad toe te staan een vrij beroep uit te brengen op een predikant, zowel de eerste maal als later
Het verzoek is ondertekend door de heren J. Koops, J.W. Spronk Gzn en A. van Enk.
Bij dit verzoek is een lijst met argumenten gevoegd. De belangrijkste zijn:
de afstand tot de kerk bedraagt nu twee uren (naar Heerde) of ruim één uur (naar Hattem)
de bevolking heeft hierdoor niet de gelegenheid haar openbare godsdienstplichten te vervullen
het zielental van de Nederduitsch Hervormden bedraagt in Heerder-Wezep, Hattemer-Wezep en Voskuil 707 en in het westelijk gedeelte van de buurtschap Hattemerbroek 150, dus samen 857 zielen.
een lijst van hen die zich tot het geven van giften hebben verbonden; het totale toegezegde bedrag is drie duizend gulden.
berekend is dat nodig is elf duizend gulden voor de aankoop van grond en de opbouw van de kerk en de pastorie.
de kosten voor het onderhoud van de gebouwen, de kosten van de eredienst en het aandeel in het traktement van de predikant (400 gulden terwijl een traktement van duizend gulden nodig wordt geacht) zullen betaald worden uit:
de verhuur van de zitplaatsen in de nieuwe kerk
de collecten bij de godsdienstoefeningen
een hoofdelijke omslag als de verhuur van zitplaatsen en de collecten niet voldoende opbrengen.
er is een tekort van acht duizend gulden; verzocht wordt of de staat hiervan de helft wil schenken; de andere helft wordt gevraagd aan de Synode.
Ook richten zich 81 lidmaten tot de Synode, waarbij zij te kennen geven "dat zij, overtuigd van de noodzakelijkheid om eene afzonderlijk hervormde gemeente te Wezep, gemeente Oldebroek, daar te stellen, zich bij request tot Zijne Majesteit den Koning gewend hebben; dat zij de vrijheid nemen een afschrift van dat request, mitsgaders van het daarbijgaande aan de Hooge Kerkvergadering te doen toekomen; dat de gronden voor hun verzoek in het adres zijn vermeld; dat zij op die gronden de ondersteuning van de Hooge Kerkvergadering van hun verzoek bij Z. M. den Koning verzoeken en tevens eerbiedig vragen, dat het de Hooge Kerkvergadering moge behagen hun te verleenen eene subsidie van vier duizend gulden uit het fonds voor noodlijdende kerken om daardoor tot de vestiging der nieuw te stichten gemeente te kunnen geraken".
Ook uit de directe omgeving krijgt men grote steun.
In 1856 wordt een perceel grond aangekocht voor een som van f. 2100, - ten behoeve van de op te richten kerkgemeente der Hervormden te Wezep.
Terug naar boven 

En dan komt in Mei 1862 het Het Koninklijk Besluit
Wij Willem III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot hertog van Luxemburg, enz, enz, enz.
Gehoord de voordragt van Onzen Minister voor de Zaken der Hervormde Eeredienst enz. van den 6 Mei 1862 No. 11, omtrent adressen van de Commissie tot Stichting eener zelfstandige Hervormde gemeente te Wezep c.a., strekkende om de buurtschappen Heerder-Wezep, Hattemer-Wezep, Voskuil en Hattemerbroek, kerkelijk behoorende onder de Hervormde gemeente van Heerde en Hattem, te erkennen als eene zelfstandige Hervormde gemeente Wezep c.a. met een eigen ten deele uit 's Landskas te bezoldigen predikant, en magtiging te verleenen tot stichting eener kerk en pastorij voor deze nieuwe gemeente.
In aanmerking nemende dat genoemde Buurtschappen van de respectieve kerkgebouwen te Heerde en Hattem van ½ tot 2 uur verwijderd zijn, en haar zielental p.m. 850 bedraagt, dat er genoegzaam verzekerd vooruitzicht bestaat dat in de stichting van kerk en pastorij, buiten bezwaar van den lande zal kunnen worden voorzien, en dat de voortdurende uitbetaling eener gemeentelijke bijdrage van f 400,- 's jaars tot het predikantstractement voldoende is gewaarborgd.
Hebbende goedgevonden en verstaan:
de buurtschappen Heerder-Wezep, Hattemer-Wezep, Voskuil en Hattemerbroek, kerkelijk behoorende onder de Hervormde gemeente van Heerde en Hattem, te erkennen als eene zelfstandige Hervormde gemeente Wezep c.a.
magtiging te verleenen tot het stichten van kerk en pastorij voor deze nieuwe gemeente, voorbehoudens een nader onderzoek omtrent de plaatsing der kerk indien zulks in den tegenwoordigen stand der zaak nog mogt blijken te worden vereischt.
Onze Minister voornoemd te magtigen om, wanneer de kerk en pastorij zullen zijn gesticht, en een kerkeraad, mitsgaders een Collegie van kerkvoogden en een Collegie van Notabelen bij de Hervormde gemeente Wezep c.a. geconstitueerd zullen zijn, aan die gemeente vrijheid te geven tot het beroepen van een eigen, ten deele uit 's Landskas, te bezoldigen predikant.
Voor het tractement van dien predikant toe te zeggen eene jaarlijksche bijdrage uit ‘s Rijkskas van f 400,- (vierhonderd gulden) bij gelijk bedrag vanwege de gemeente, opdat de predikant in het genot kome eener jaarwedde van f 800,- benevens vrije woning.
Aan deze beschikking de voorwaarden te verbinden:
dat de stichting der kerk en pastorij geschiede buiten bezwaar van 's Landskas, onder goedkeuring van het Provinciaal Collegie van toezigt op de Kerkelijke Administratie der Hervormden in Gelderland.
dat het kerkelijk beheer bij voornoemde gemeente zal worden gevoerd overeenkomstig het Reglement op de Administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van de Eeredienst bij de Hervormde gemeenten in de Provincie Gelderland.
de voldoening van het boven toegezegde predikantstractement, in te gaan met den dag waarop de te beroepen predikant zijne dienst zal aanvaarden, aan te wijzen op het Zesde Hoofdstuk der Staatsbegrooting.
Onze Minister voornoemd is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift, tot kennisgeving, zal worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer.
Parijs, den 11 Mei 1862
(get.) Willem
Voor begonnen kan worden met de bouw van de kerk moet wel een hobbel worden genomen: er mag geen kerk worden gebouwd binnen een afstand van 200 ellen van een bestaand kerkgebouw en de afstand tot de kerk van de Christelijk Afgescheiden gemeente is slechts 100 ellen.
Ondanks dit probleem wordt door de Gemeente Oldebroek, de Gedeputeerde Staten van Gelderland en het Ministerie van Justitie goedkeuring verleend tot de aanbesteding en de bouw van de kerk en de pastorie.
In 1862 wordt begonnen met de bouw van de kerk. Op 30 september 1862 wordt officieel de eerste steen gelegd door Mr. C.J.R. Nobel, burgemeester van de gemeente Oldebroek en lid van de eerste kamer der Staten Generaal. Leden van de bouwcommissie zijn Dr. Jhr. W.F. Trip van Zoudtlandt, Ds W.J. Jorissen, J. Koops, J.W. Spronk Gz, G. Puttenstein en A. van Enk.
Maar de Christelijk Afgescheiden gemeente laat het hierbij niet zitten. Zij dient een bezwaar in bij de koning. Dit heeft tot gevolg dat de besluiten van de Gedeputeerde Staten van Gelderland worden vernietigd. De bouw is echter al aardig gevorderd en men kan toch moeilijk de gebouwen gaan afbreken.
In oktober 1863 komt een nieuwe beschikking van de koning, waarin hij verklaart dat er in het belang van de openbare orde geen bezwaren bestaan tegen de op- en inrichting van de Hervormde Kerk te Wezep en dat het verzoek van de kerkenraad der Christelijk Afgescheiden gemeente wordt afgewezen.
Op 29 november 1863 wordt om 2 uur de kerk ingewijd.
Terug naar boven 

De grenzen van de Hervormde Gemeente Wezep
De inwoners van Wezep aan de Oldebroekse kant horen kerkelijk bij de Hervormde Gemeente van Oldebroek. Voor hen geldt hetzelfde bezwaar van de grote afstand tot de kerk in Oldebroek als voor degenen die behoren tot de kerken van Hattem en Heerde.
Zij verzoeken de Kerkenraad van Oldebroek dat als "grensscheiding tusschen de kerkelijke Gemeente van Oldebroek en die van Wezep worde aangenomen de Allee van het Landgoed Vollenhof, behoorende aan Mevrouw de Weduwe Lemker en de verlenging van deze Allee aan beide zijden zoverre de Gemeente Oldebroek zich uitstrekt"
De kerkenraad van Oldebroek geeft in een brief, gericht aan de kerkenraad van Wezep, aan, dat zij zich niet bevoegd acht tot het maken van een bepaling van een grens. Zij geeft aan dat ieder vrij moet zijn in de keuze van de kerkelijke gemeente.
In 1863 wordt de volgende omschrijving gegeven van de grenzen:
Van den Zuiderzeeschen Straatweg loopt de grensscheiding door de sloot die de scheiding uitmaakt tusschen de buitens Vollenhof en Oldhorst tot aan den bovenweg; van daar door het midden van den weg welke beoosten het dennenbosch van den Heer Swart loopt en vervolgens verlengd in eene regte lijn tot aan den nieuwen hessenweg, van welke weg de as of het midden vervolgens grensscheiding uitmaakt tot aan den weg schietende langs de Noordoost zijde van het dennenbosch van den Heer van Ingen.
Van den Zuiderzeesche Straatweg, tot punt nemende de duiker van het landgoed Vollenhof, loopt de lijn door de schouwsloot waarop die duiker uitwatert tot aan de waterheigraaf, welke waterheigraaf aldaar de grensscheiding daarstelt en vervolgens koppelsloot wordt genoemd, welke Koppelsloot wordt gevolgd tot aan de grensscheiding tusschen Oldebroek, Kamperveen en Zalk, welke grensscheiding tevens de grens der voormelde Hervormde Gemeente daarstelt, tot aan de Middeldijk.
Vanaf dat punt loopt de grensscheiding door de as of het midden van den Middeldijk tot aan den Zuiderzeesche Straatweg in het Hattemerbroek en van daar door de as of het midden van de Hattemerbroeker Steege en vervolgens van den Veldweg schietende langs de Noordoost zijde van het dennenbosch van den Heer van Ingen naar den Hessenweg.
Deze omschrijving wordt goedgekeurd door de kerkelijke gemeenten van Hattem, Oldebroek en Heerde en door de classis Harderwijk en door het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland.
Terug naar boven

Benoeming van de leden van de Kerkenraad
Allereerst wordt een consulent benoemd en wel ds. W.F. Trip van Zoudtlandt, predikant te Hattem.
De benoeming van de kerkvoogden en notabelen was in die tijd in handen van de koning.
Door ds. Trip van Zoudtlandt wordt in overleg met de leden van de commissie tot stichting van een zelfstandige Hervormde Gemeente te Wezep een voordracht opgesteld voor het benoemen van drie kerkvoogden, vier notabelen en twee notabelen-plaatsvervangers.
Door koning Willem III worden dan de volgende personen benoemd:
Kerkvoogden: J. Koops, G. Puttenstein en J.W. Spronk Gzn
Notabelen: A. van Enk, G. Elzerman Ezn., D. Prins en A.G. Bos
Plv. notabelen: H. Kars en J.G. Haverkamp.
In een vergadering van de "Manslidmaten" worden schriftelijk drie ouderlingen en drie diakenen gekozen. Er zijn 41 kiezers aanwezig.
Gekozen worden:
de ouderlingen Jacob Koops, Hendrik Bovendorp en Hendrikus Jonker
de diakenen Hendrik Immeker, Hendrik Blok en Asjen van Enk.
Bij gelegenheid van de inwijding van de kerk te Wezep op zondag 29 november 1863 worden deze broeders in hun ambt bevestigd door de consulent ds. Trip van Zoudtlandt.
Terug naar boven 

Zitplaatsen
De zitplaatsen in de kerk waren niet vrij, maar werden verhuurd aan de meest biedende. Hierbij werden wel enige voorwaarden gesteld:
Art. 1 De verhuring van de zitplaatsen geschiedt voor vijf weken, en wel van heden 26 november 1863, af en zal eindigen den laatsten December dezes jaars.
  • Art. 2 De huurders zullen verpligt zijn de door hen uitgeloofde huurpenningen te betalen in handen van den Administrerenden Kerkvoogd vóór of op den negen en twintigsten December dezes jaars.Art. 3 De huurders zullen niet vermogen de door hen gehuurde zitplaatsen aan anderen over te doen of in huur af te staan, zonder vergunning van Kerkvoogden.
  • Art. 4 Bijaldien Kerkvoogden te eenigertijd mogten goedvinden om eene of meer der verhuurde zitplaatsen eene andere bestemming te geven, dan zullen de huurders dier plaatsen zulks moeten toestemmen zonder daarvoor eenige vergoeding te kunnen vorderen, dan eene vermindering van den huurprijs, naar evenredigheid van den tijd die van den pachttijd nog overig is.
  • Art. 5 Kerkvoogden behouden aan zich een uur beraad na de verhuring, teneinde een of meer zitplaatsen niet uit te gunnen.
  • Toegevoegd is nog artikel 3 der Hattemse verhuurvoorwaarden:
"De huurders zullen gehouden zijn, boven en behalve hunne uitgeloofde huurpenningen te betalen, te weten,
Van eenen stoel: Een gulden vijftig centen
Van eene Bankplaats: Een gulden vijf en twintig centen".
Terug naar boven

De dienaars van het Woord
In de loop van 1867 neemt ds. Joustra afscheid van de gemeente Wezep. Hij vertrekt naar Slijk, Ewijk en Oosterhout.
Na twee vergeefse beroepen op predikanten te hebben uitgebracht, wordt ds. A.H. Duval Slothouwer op 20 October 1867 bevestigd door zijn vader.
Deze predikant gaat binnen twee jaren weg naar Kralingen. Hij wordt na vijf vergeefse beroepen opgevolgd door ds. W.M. Langenberg, komend uit Geldermalsen. Deze blijft tot 1872 in Wezep en vertrekt naar Aalst. Hij wordt opgevolgd door ds. H. Weigeman, rustend (wegens ziekte) predikant te Hierden. In 1876 vertrok hij naar Nieuw Loosdrecht.
Terug naar boven

Belangrijke feiten
Inwijding van de kerk
Op 29 November 1863 is de kerk ingewijd. Over de inwijding zijn slechts twee dingen bekend:
ds. Trip van Zoutlandt heeft gesproken naar aanleiding van Efeze 3 vers 17: "Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt".
- voor de diaconie werd in deze dienst f 24,14 ½ gecollecteerd. Opgemerkt mag worden dat dit geen onaanzienlijk bedrag was, want de volgende zondag werd voor de diaconie f 3,39 ('s morgens) en f 5,00 ('s middags) gecollecteerd.
Eerste doopdienst
Op de zondag na de inwijding, dus 6 december 1863, werd een doopdienst gehouden, waarin ds. Trip van Zoutlandt voorging. Door hem werden de volgende kinderen gedoopt:
Marrigje Kers, geb. 1 nov. 1863, dochter van Hendrikus Kers en Hendrikje Ruiter, Egberdina Lindeboom, geb. 2 sept. 1863, dochter van Steven Lindeboom en Geertje Lindeboom,
Hendrik van Pijkeren, geb. 14 nov. 1863, zoon van Lubbert van Pijkeren en Jannigje van Enk,
Jakopje Wolf, geb. 17 okt. 1863, dochter van Jacob Wolf en Fennigje Lindeboom.
Eerste nieuwe lidmaten
Een belangrijke datum in de geschiedenis van de kerk is 19 april 1865: de eerste nieuwe lidmaten van de kerk worden aangenomen. In de stukken hierover staat: "Nadat onze leeraar hen onderscheidene vragen had gedaan omtrent hunne kennis en geloof aangaande God en den weg der zaligheid en hen had gewezen op het groote gewigt en belang voor hunne ziele daarvoor, vonden wij volkomen vrijheid hen op hunne belijdenis in de schoot der gemeente op te nemen en hun het regt en de vrijheid tot de tafel des Heeren toe te staan. Nadat zij de gemeente waren voorgesteld geworden, zullen zij op den naastvolgende zondag openlijk in den morgengodsdienstoefening worden bevestigd met die plegtigheden, die zulk een oogenblik van gewigt ook voor onze gemeente vereischt".
Op de 23ste april doen openbare belijdenis: Gerrit Flier, Aalt de Haas, Willempje Immeker, Derkje Jongbloed, Gerrit Koele, Albert Knikker, Hendrikus Kroes, Jan Klein, Geertje Knikker, Elisabeth van Rijssen en Lubbert Wijnkoop.
Eerste huwelijk
Op zondag 6 november 1864 werd het eerste huwelijk kerkelijk ingezegend. Het betrof het echtpaar Jan van Unen en Lutgertje van Ommen.
In die tijd, en nog lang daarna, was het de gewoonte, dat na het burgerlijk huwelijk op een dag in de week de zondag daarop de kerkelijke inzegening plaats vond.
Eerste Koster
Op 16 december 1863 hebben de kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Wezep de heer E.van Putten, hoofdonderwijzer te Wezep, benoemd tot koster en voorzanger, "tegen het genot van een vrije zitplaats in de kerk en een tractement van vijf en twintig gulden 's jaars". De heer Van Putten kon deze benoeming niet aannemen onder de gegeven voorwaarden. Later is men wel tot overeenstemming gekomen. Hij werd benoemd tot koster, voorzanger en voorlezer en Jacob Wolff werd benoemd tot onderkoster.
Tot de functie van koster, voorzanger en voorlezer heeft ongetwijfeld ook behoord het opwinden van het torenuurwerk. In deze laatste functie werd hij in 1879 opgevolgd door Peter Drost, de smid.
Eerste kerkenraadsvergadering
Deze vergadering werd gehouden op 16 december 1863. Tijdens deze vergadering werd bepaald, dat de zittingsduur van ouderlingen en diakenen drie jaar zou zijn. Ook werd een rooster van aftreden opgesteld. Omdat er in het begin veel te regelen was, werd er op 17 december 1863 weer vergaderd. Tijdens deze vergadering werd o.a. de "Lijst van het Tractement en de gewone emolumenten verbonden aan de predikantsplaats te Wezep als volg vastgesteld:
een tractement van 's Landswege groot f 400,--
een bijdrage vanwege de gemeente groot f 400,--
een pastory met tuin die vrij zijn van huur
vrijdom van 's Rijks Directe Belastinen met de Opcenten en van de Hoofdelijken omslag der gemeente".
Tijdens deze vergadering wordt ook overgegaan tot het beroepen van een predikant. Uit een vijftal wordt met algemene stemmen tot "herder en leeraar bij de gemeente Wezep beroepen de Eerwaarde Heer Atze Sjoerds Joustra, Candidaat tot de H. Dienst bij het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland".
Op 10 april 1864 deed ds. Joustra zijn intrede.
"Heden was het voor de gemeente Wezep een dag van groote blijdschap, en mogt zij de verhooring harer gebeden en de bekrooning harer jaren lang zoo vurig gekoesterde wenschen aanschouwen in het eindelijk bezit van een eigen herder en leeraar".
Terug naar boven

Het kerkorgel
Op 22 januari 1871 werd het kerkorgel "aan zijne bestemming toegewijd". Dit orgel was afkomstig uit de Hervormde Kerk van Laren (Gld) en was geschonken door mr. C.J.R. Nobel, burgemeester van Oldebroek. De eerste organist is waarschijnlijk geweest Jan Koops jr. want het kasboek van de kerkvoogdij van 1874 vermeldt: aan Jan Koops jr. voor het bespelen, stemmen en trappen van het orgel f. 31, -. Hij werd in 1892 opgevolgd door P. Drost en G. Puttenstein. P. Drost is kort organist geweest, omdat hij overging naar de Geref. Kerk van Wezep. Na hem volgden nog (tot 1903): G.J. Puttenstein, H. Puttenstein, J. Koops, J.W. Spronk en mej. J. Bosch.
Terug naar boven

In 1895 brengt ds. Schokking aan de vergadering een blijde boodschap over: "in de gemeente heeft zich een meisjesvereniging gevormd, die door het koopen en naaien van goederen ten behoeve van de armen in de gemeente wenst werkzaam te zijn".
Terug naar boven

Onderwijs
Ds. Schokking draagt het Chr. onderwijs een warm hart toe. In de notulen van 12 augustus 1896 lezen we: "Hierna stelt hij de bespreking aan de orde van de collecte voor het Christelijk onderwijs, het voornaamste punt, waartoe de vergadering bijeengeroepen was. De voorzitter leidt de bespreking hiervan kortelijk in, de noodzakelijkheid van Christelijk onderwijs als eis van Gods Woord, als onderstelling van den H. Doop en als bevorderlijk voor den bloei van de gemeente op de voorgrond stellende. Bij geen der leden bleek eenige bedenkingen hiertegen".
Terug naar boven

Samenstelling: wijlen dhr. P. Zunderman

Herinneringen aan de Dorpskerk
Ds. A. Romein

150 jaar Dorpskerk te Wezep, daarvan mocht ik bijna 10 jaren dienstdoend predikant zijn. 38 jaar geleden, eind januari 1966, werd ik bevestigd en vanaf dat moment mocht ik honderden keren diensten hier leiden, huwelijken bevestigen, kinderen dopen, avondmaal vieren.

Je staat er in een lijn van voorgangers, mannen die vóór mij de gemeente dienden, vanaf 1863. Vanaf welke predikant heb ik ‘mensenheugenis’?
Ik heb Ds. H.A. de Geus nog in leven gezien. Hij was altijd aanwezig op de Bondsdag van de Jongelingsbond in Utrecht, steeds met een zwart kalotje op. Slechts ruim 1 jaar was hij hier dominee, van 1914 tot 1915. Dat is 100 jaar geleden...

Ds. J.C. Terlouw heb ik persoonlijk enkele malen ontmoet en in 1950 was ik als jongen in Wezep met mijn broertje gelogeerd in een pension aan de Kerkweg en kerkte hier bij Ds. Stelwagen. Hem heb ik later meermalen gesproken in Ede, waar hij enige jaren geleden overleed.

De preekstoel – hij is ruim en ik voelde me er thuis. Hoewel, vanaf de galerij keken overwegend jonge mensen zowat op je papieren. Sommigen keken me bemoedigend aan (‘Doe je best maar, domineer’), anderen zochten er zo hun eigen bezigheden....

Vóór mij zaten in de volle vroege dienst honderden mensen. Je voelt dan telkens je verantwoordelijkheid: mensen het Woord van God verkondigen, thuis biddend en studerend doordacht, hier met hartstocht en enthousiasme gebracht. ’t Is een afhankelijk werk, maar wel het mooiste wat er bestaat. Het was een tijd van gemeenteopbouw. In de loop van jaren was er veel achterop geraakt.

Toen ik voor het eerst catechisatie ging geven boven de Torenkamer, wist ik niet wat ik zag. De overloop was bezaaid met klompen. Van de jongens. Die zaten op me te wachten, aan schragen en tafels. Hulpmiddelen waren er nauwelijks. Mijn collega Ds. Anthonie Gooijer hinderde dat niet, als hij maar tussen zijn volkje zat. Maar ik dacht: dit hier moet worden opgeknapt!

Nu, de kerkvoogden en notabelen zagen dat ook wel en maakten plannen voor een grondige opknapbeurt voor de Torenkamer en het bovenlokaal en die plannen kwamen tot uitvoering. Terugdenkend aan de Dorpskerk herinner ik mij de eerste avondmaalsdienst, in maart 1966. Ik verbaasde mij over de gang van zaken: aan de eerste tafel de broeders der gemeente, aan de tweede de zusters en aan de derde en laatste een kleine gemengde groep gemeenteleden.

Een vrijwel volle Dorpskerk keek toe, kwam niet aan. In de jaren daarna hebben velen de stap naar de Tafel des Heren gezet, menigmaal na innerlijke worsteling. De begeleiding hierin was voor mij een pastorale prioriteit. Mijn collega Ds. Peter Koeman trok dezelfde pastorale lijn als ik en die saamhorigheid werd door de gemeente herkend en gewaardeerd. Terugdenkend aan de Dorpskerk komen allerlei gezichten van de mensen van voorheen mij voor. Hoe velen heb ik zien groeien van jong naar oud, van alleen naar samen, van catechisant naar ambtsdrager. Hoe fijn was het ook groei in geloofskennis te ontdekken, niet alleen bij ouderen, ook bij jongeren. Terugdenkend aan de Dorpskerk: de kerkvoogdij nam belangrijke besluiten: de kerkbelasting werd opgeheven en vervangen door het systeem van vrijwillige bijdragen. En de huur van zitplaatsen werd beëindigd. Er waren meer kerkgangers dan zitplaatsen en dat leidde tot ongelijkheid. Alles werd toegelicht in deze kerk op een gemeenteavond. De president-kerkvoogd deed dat zakelijk, ik principieel, met een verhaal over de katholiciteit van de kerk. ‘Wie heeft er nog vragen?’ Slechts enkelingen stonden op, allemaal voorstanders. ‘Dus ieder is er voor?’ Zwijgen. Einde vergadering. Ik kwam buiten. Aan de overkant van de straatweg, voor de kledingzaak van Van der Wal, stond een groep mannen van gevorderde leeftijd. Ik hoorde er een met luide stem verklaren: ‘Als zundag mien plek bezet is, ga ik eruut en komt ik er nooit meer in.’

De kerkvoogden namen een wijs besluit. Wie om gezondheidsredenen zijn of haar plaats wilde behouden kon zich melden. Er meldden zich... 200 gegadigden. De één had het aan z’n hart, een ander aan zijn maag, de derde aan zijn water.... 200 plaatsen werden gemerkt met ‘geres’ – gereserveerd. Het zou van lieverlee wel overgaan.

Terugdenkend aan de Dorpskerk: het orgel was op. Een vernieuwd orgel werd nodig. De kerkvoogden vonden dat ook wel, maar zochten het bij een niet al te dure orgelbouwer, Wil Boegem te Amstelveen, die in 1963 voor zichzelf begonnen was. Toen het instrument gereed was werd niemand minder dan Feike Asma uitgenodigd het orgel in te wijden. Ik weet nog hoe hij na afloop een antwoord op de vraag ‘Hoe vindt u het orgel?’ trachtte te ontwijken. Hij was zacht gezegd niet enthousiast. Het orgel heeft dan ook niet langer dienst gedaan dan 18 jaar.

Terugdenkend aan de Dorpskerk: de organisten. In mijn jaren waren dat Harm en Harry Jansen en wat later Rudi Altelaar. Zij waren ambitieus en Harm zou zelf beroeps worden. Ze haalden uit het orgel wat erin zat. Ik genoot van hun enthousiasme en nam het altijd voor ze op wanneer er uiteraard weleens kritiek kwam uit de gemeente: ze speelden te wild, te hard, te vlug, te lang.... Eens had ikzelf een periode van lusteloosheid en spanning. Zat een beetje in de put door allerlei omstandigheden. Dominees hebben dat net als gewone mensen.... Harm Jansen wist ervan. Wat deed hij op een zondag? Tijdens het spelen voor de collecte vlocht hij in zijn spel een toen populair liedje van Ramses Shaffy: ‘Hoog Sammy, kijk omhoog, Sammy, er is Eén die van je houdt’... De eerwaarde kerkenraadbroeders hadden niets in de gaten. De jongelui op de galerij wel, keken zichtbaar verbaasd. Ik was werkelijk getroffen door deze jeugdige muzikale bemoediging.

Terugdenkend aan de Dorpskerk komt Kerstavond 1967 bij me boven. Ik had in de kerkenraad voorgesteld de middagdienst te vervangen door een Kerstzangdienst in de avond. Broeder Stoffer hoor ik nog zeggen: ‘Ik ga ermee akkoord, mits het geen zangavond wordt maar een echte dienst, met votum, groet, toga, prediking en lied.’ Zo werd besloten. Op die avond liep ik over de Zuiderzeestraatweg met mijn togakoffer, op weg naar de Dorpskerk. Onderweg: niemand te zien. Twijfel kwam in mij op: zou er niemand komen? Is zo’n nieuwigheid teveel voor de Wezepse gemeente?
Ik naderde de kerk. Daar kwam een groepje mensen aan, mij tegemoet. Ik kende hen als kerkgangers. ‘Wat nu, gaan jullie niet naar de kerk?’ ‘Dominee, er kan geen muis meer in, het is bomvol, wij kunnen er gewoon niet meer bij.’ En zo was het. In de consistorie was geen stoel meer te zien. Met moeite bereikte ik de kansel, waar op de trap kinderen zaten. De organisten lieten midden in de winternacht de hemel open gaan... Onvergetelijk. Ere zij God. 
Terugdenkend aan de Dorpskerk: op zondag 14 januari 1967 was heel Wezep bedekt met ijzel. Ik durfde geen auto of fiets te berijden en ging te voet naar de Dorpskerk, om mijn schoenen een paar oude kousen. Zo schuifelde ik naar de kerk. Een jonge kerkganger gleed me per schaats voorbij over de Zuiderzeestraatweg. 

In de consistorie waren enkele broeders opgekomen. We besloten de dienst te houden in de Torenkamer; er waren om 9.00 uur 58 kerkgangers, om 10.45 150. Het was een intiem samenzijn. Maar het kon in deze kerk ook bloedheet zijn, wanneer het volop zomerde. Vooral in de middagdienst. De zorgzame koster zette dan een ventilator in de ruime preekstoel. Ter verfrissing van de dominee. De kerkgangers zagen zo nu en dan mijn togabef heen en weer wapperen...

Terugdenkend aan de Dorpskerk is voor mij ook terugdenken aan ‘mijn’ koster, Jan van Gelder. Een zorgzame, hartelijke man, altijd bereid je van dienst te zijn. Hij wist goed om te gaan met de wensen en soms de kuren van zijn dominee. Hij zal wel gedacht hebben: ‘Wat heeft ie nou weer?’ toen ik hem eens belde om de klok te luiden. Zomaar op een doordeweekse dag op een ongewoon tijdstip. Niemand trouwde, niemand werd begraven. Wat was het geval? De Gereformeerde Kruiskerk was bijna af en er zouden twee klokken in de toren worden gehangen. Maar in welke toonsoort? Die moest wel harmoniëren met de klank van de nabije klok van de Dorpskerk en ik was daarover gebeld: ”in welke toonsoort staat uw klok?” Geen idee. Jan liet de klok een minuut luiden en ik zat bij het open raam met mijn vinger op het harmonium thuis. De klok staat in C.
U begrijpt dat dit voorval een leuk thema was toen ik bij de ingebruikname van de Kruiskerk een toespraak mocht houden: laten we samen stemmen in geloof, hoop en liefde.

Herinneringen aan de Dorpskerk, ik heb er vele. Het was een voorrecht op deze plaats het Woord te verkondigen. Ook een voorrecht om na zoveel jaren met u mijn herinneringen te delen. Vier met vreugde 150 jaar Dorpskerk en dank God voor alles.

Toespraak ds. A. Romein. gehouden ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Dorpskerk te Wezep in november 2013


 

De bouw van de Vredeskerk
Herinneringen van Ds. A. Romein

Toen ik begin 1966 in Wezep predikant werd, werden ’s zondags in de Dorpskerk drie kerkdiensten gehouden: om 9.00 uur, om 10.45 uur en om 14.30 uur. ’s Middags was er ook dienst in de Hervormde School te Hattemerbroek. De dubbele morgendienst in de Dorpskerk was nodig om het grote aantal kerkgangers te bergen.

Ik was de eerste predikant in de tweede, pas gestichte predikantsplaats. Mijn wijk was Wezep-Oost en Hattemerbroek en werd bestempeld als Wijk 2. Binnen die wijk was geen enkel kerkelijk gebouw voor het kerkenwerk aanwezig. Alles gebeurde in de Torenkamer van de Dorpskerk en sinds december 1966 in het houten gebouw De Schakel. In het begin van de jaren zeventig kwam het plan op in wijk 2 een kerkelijk centrum of kerkgebouw te stichten. Vanaf 1972 kwamen de nodige voorbereidingen op gang.

Waar zou de kerk moeten staan? Aanvankelijk werd gedacht aan een combinatie voor Wezep-Oost (“Wijk U”) en Hattemerbroek, dus zover mogelijk richting oost, bijvoorbeeld aan de Kerkweg of de Hoeloosweg, maar toestemming daarvoor werd niet gekregen. Toen werd geopteerd voor een perceel grond aan de Molenweg, eigendom van de heer Wolf. De verwerving van die grond kostte nogal wat moeite, vooral gelet op de vraagprijs. Door bemiddeling van de toenmalige wethouder G.J. Koele werd echter overeenstemming bereikt.

Er moest een architect gezocht. Uit twee ontwerpen werd dat van Ir. J. Schakel te Harderwijk gekozen. Ik kende Schakel van eerdere bouwprojecten waar ik bestuurlijk bij betrokken was. Hij ontwierp eerder ook een kerk in Nunspeet, de Sionskerk. Zijn voorkeur ging uit naar het gebruik van materialen in hun onbedekte vorm, waardoor de functionele relaties direct zichtbaar zijn, dus ruwe betonsteen, ongeverfd hout – wel gebeitst, zodat de nerven zichtbaar bleven –, ongestukadoorde muren etc. Later leerde ik dat deze architectuur beïnvloed was door het ‘Brutalisme’, typisch voor die tijd. Schakel koos ook zelf de kleuren uit. Voordat hij startte vroeg hij mij naar mijn liturgische principes. Ik maakte hem duidelijk dat onze gemeente en ikzelf niet in de traditie van de Liturgische Beweging stonden. Als hervormd-gereformeerd predikant koos ik – stellig in de geest van de gemeente – voor de kansel als centraal middelpunt, daarvóór (niet daarnaast!) een vaste avondmaalstafel en een doopvont dat zover mogelijk vóór het liturgisch centrum zou staan, midden in de gemeente. Dat leidde mede tot een symmetrische kerk.

De kerk zou voorzien moeten zijn van enkele zalen voor vergaderingen en catechisaties e.d., een eenvoudig gebouw, mede vanwege de beperkte financiële middelen. De totale kosten zouden plm. fl.750.000 belopen. 

Vanaf 1972 kwamen allerlei financiële acties tot stand en de gemeente toonde zich vrijgevig. Er kwam een bouwcommissie op gang, breed samengesteld, waar ik voorzitter van was. Uiteraard waren er ook tegenstanders en ik herinner mij een oude man die eens misprijzend tot mij zei: “Nooit zal ik een voet in dat kippenhok zetten.” De meeste gemeenteleden zagen de noodzaak van de bouw echter wel degelijk in. Zij werden door de bouwcommissie geregeld geïnformeerd via bouwbulletins, steeds gedrukt bij de firma VIS-DRUK in Alphen aan de Rijn, waar in die jaren ook de jaarlijkse Kerst- en Paaskrant werden verzorgd, die wij als predikanten vulden en lieten verspreiden. Transparant zijn naar de gemeente toe was een voorwaarde voor meeleven en bijdragen.

De bouw werd gegund aan de fa. J. Heldoorn te Zwolle. Opzicht had de heer F. van Rijssen, die tevens secretaris-penningmeester van de bouwcommissie was. Hij heeft zich voor de kerk enorm ingespannen. Kansel, avondmaalstafel en doopvont zijn eveneens door Ir. Schakel ontworpen. De doopvont is gehouwen uit öland rode natuursteen en draagt als rondschrift: “Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt van Mij” (Jesaja 43 : 1b).

De heer R. Koele smeedde de letters ‘Vredeskerk’. Dat werd de naam van de kerk. Toen de luidklok zou worden gegoten door de bekende firma Petit & Fritsen te Aarle-Rixtel werd mij gevraagd een opschrift door te geven. Ik dichtte toen deze regels: “Ik deel u mede: God spreekt van vrede, luid klinkt mijn bede: Kom tot Hem heden.” Dat werd in de kleine luidklok gegoten. Een kerk moet een orgel hebben. Was daar nog geld voor? Nauwelijks.... Dus maar een elektronisch instrument neer zetten? Samen met de organisten heb ik me sterk gemaakt voor een echt pijporgel. Al was het maar met – voorlopig – een beperkt aantal stemmen. Het lukte. De Utrechtse firma Van Vulpen leverde een vijfstemmig instrument met een strakke, mooie kas. Later kon het (en is het) met meer stemmen uitgebreid. Klik hier voor meer informatie over de orgels.

Op vrijdag 3 mei 1974 werd het kerkgebouw in de namiddag door de bouwcommissie overgedragen aan het College van Kerkvoogden. Ik mocht een keramiek gedenksteen onthullen met het opschrift “VREDESKERK A.D. 1974. CHRISTUS IS ONZE VREDE.” Voor zover ik me herinner is deze geleverd door de firma Mobach te Utrecht.
Op diezelfde dag is ’s avonds door de kerkvoogdij bij monde van de president-kerkvoogd, de heer H.J. van Putten, de nieuwe kerk aan de kerkenraad in gebruik gegeven. Ds. P. Koeman, voorzitter van de kerkenraad, aanvaardde het gebouw. Kanselbijbel, kerkboek, doopvont, avondmaalsservies (door de diaconie bekostigd) en orgel werden geïnstalleerd. De klok werd geluid, de kerk liep snel vol en ik mocht als eerste de korte kerkdienst leiden. Ik preekte over Psalm 122 : 8b: “ Vrede zij in u.”

Ter gelegenheid van de opening werd een laatste bulletin van de bouwcommissie verspreid met gedetailleerde informatie over de bouw en alle bij de bouw betrokken medewerkenden en firma’s. 

Vanaf zondag 5 mei werden er in de Vredeskerk (thans Heidepad 81) twee kerkdiensten per zondag gehouden, om 9.30 uur en om 19.00 uur. Vermeldenswaard is, dat kort na de ingebruikneming van de Vredeskerk in een doopdienst een dochtertje van architect Ir. J. Schakel werd gedoopt. Het kindje had het syndroom van Down. Haar doopnaam was Irene (Vrede).

Ede, 28.12.2013 - Ds. A. Romein

Predikanten van de Hervormde Gemeente te Wezep - Hattemerbroek
sedert de stichting in 1863
 
Periode Gekomen van: Predikant: Vertrokken naar:
1864 - 1867 (Candidaat) A.S. Joustra Slijk Ewijk
1867 - 1869 Ooster Wierum A.H. Duval Slothouwer Kralingen
1869 - 1872 Geldermalsen W.M. Langenberg Aalst
1872 - 1876 Em. Pred. van Hierden H. Weigeman Nieuw Loosdrecht
1876 - 1878 Muiden A.L. Gezelschap Nieuwerkerk a/d IJssel
1878 - 1881 (Candidaat) J.H. Wensinck Aarlanderveen
1882 - 1893 IJlst W. van den Bijtel Emeritaat
1895 - 1897 (Candidaat) mr. J. Schokking Koudum
1998 - 1903 (Candidaat) H. Schokking Vlaardingen
1903 - 1907 Nieuw Buinen P.J. Roscam Abbing Elden
1907 - 1911 Kockengen A.M. den Oudsten St. Maartensdijk
1911 - 1912 Bergschenhoek D. van Luttervelt Wierden
1914 - 1915 Wilnis H.A. de Geus Veenendaal
1916 - 1919 Schoonhoven D.M. Boonstra Elburg
1919 - 1933 Neerlangbroek N. Warmolz Emeritaat
1934 - 1937 Rijssen A.H.J.G. van Voorthuijzen Hierden
1937 - 1942 Renswoude B. van Ginkel Katwijk aan Zee
1943 - 1946 Garderen J.C. Terlouw Otterlo
1948 - 1952 Giessendam J.C. Stelwagen Hillegersberg
1955 - 1960 Woubrugge J. van Dijk Poortvliet
1961 - 1966 Sommelsdijk A. Gooijer Delft
1966 - 1975 Noordeloos A. Romein Ede
1969 - 1974 Bruchem en Kerkwijk P. Koeman Oene
1976 - 1990 Krimpen aan de Lek A. Boertje Emeritaat
1977 - 1984 St. Annaland J. Codee Stellendam
1984 - 1992 Wageningen J. van de Ketterij Zwartebroek
1991 - 1997 Rotterdam W. Dekker Amersfoort (IZB)
1992 - 1998 Peru (GZB) L.W. Smelt Ede
1993 - 2001 Wijk (bij Heusden) J. Harteman Hilversum
1993 - 1999 Bergambacht E.M. Bakker Emeritaat
1998 - 2005 Dirksland J. het Lam Harderwijk
1999 - 2017 Zalk J. van Holten PKN Utrecht
2001 - 2006 Sliedrecht W. Westland Ridderkerk
2001 - 2007 Nieuwer ter Aa G. van Wijk Dordrecht
2006 - 2011 Giessenburg L. Lammers Giessen-Oudekerk
2007 - 2020 Ede C. van de Worp Emeritaat
2008 - 2013 Arnemuiden A. Goedvree Uddel
2018 - ...... Eindhoven I. Pauw  
2021 - ...... Nieuwer ter Aa G.H. Vlijm  


Terug naar boven
 
terug