Diaconie Diaconie
Misschien vraagt u of vraag jij je wel eens af wat de diaconie en de diakenen allemaal doen binnen onze gemeente. Je ziet de diakenen op zondag voorin de kerk zitten en ze helpen bij het collecteren in de eredienst. Maar wat doen zij daarnaast nog? Op die vraag willen wij graag antwoord en toelichting geven. Deze bijdrage heeft een algemeen karakter, maar in de ook in de kerkbodes zullen diverse werkzaamheden verder toegelicht worden. 

Bekijk hier onze diaconale projecten.

Allereerst is het goed om even te kijken naar de Bijbel. Waarom zijn er eigenlijk diakenen? Daarvoor moeten we naar Handelingen 6. Hier lezen we dat er wat discussie ontstond onder de discipelen over de zorg aan de weduwen. Omdat de discipelen het te druk hadden met de verkondiging van het Evangelie en de gebeden, werden de weduwen over het hoofd gezien. Daarom zijn er toen diakenen aangesteld. De discipelen konden zich dan volop inzetten voor de verkondiging van het Evangelie en de gebeden en de diakenen kregen de taak om zich in te zetten voor de armen en hulpbehoevenden.

Het woord diaken is afgeleid van het Griekse woord ‘diakonia’, wat ‘dienst’ of ‘bediening’ betekent. De functie van een diaken is dus om te dienen. Samen met de ouderlingen en de ouderling-kerkrentmeesters vormen zij de kerkenraad. De ouderlingen hebben als taak om het Evangelie te verkondigen en te bidden. Dit doen zij onder andere tijdens het huisbezoek. De ouderling-kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de financiële zaken binnen de kerk, zoals de actie Kerkbalans.

Binnen onze hervormde gemeente zijn er 2 wijkraden van diakenen, namelijk vanuit de wijk Dorpskerk en vanuit de wijk Vredeskerk - Hoeksteen. De wijkraden vergaderen afzonderlijk, maar enkele keren per jaar is er ook een gezamenlijke vergadering van beide wijkraden. Sommige zaken doen de wijkraden apart, maar veel zaken worden ook gezamenlijk gedaan. De beide wijkraden vormen samen het College van Diakenen binnen onze hervormde gemeente. Er is ook een gezamenlijke begroting en jaarrekening.

In de toekomst willen wij graag meer informatie geven over het werk van de diakenen. Enkele werkzaamheden zijn: individuele ondersteuning aan gemeenteleden werkzaamheden binnen het diaconaal platform van de gemeente Oldebroek en diaconaat wereldwijd. Daarnaast zijn de diakenen betrokken bij diverse verzorgingshuizen, de werkgroep Aangepaste catechese, de bloemengroet en de diaconale hulpdienst. En nog vele andere zaken. 

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen of tips voor de diaconie, dan kunt u die altijd rechtstreeks doorgeven aan de diakenen. Hun gegevens zijn hieronder te vinden. Ook kunt u een mail sturen naar diaconie@hervormdwezep.nl en dan zal uw vraag of opmerking door de secretaris behandeld worden.
 
Postadres:
Diaconie Hervormde gemeente Wezep-Hattemerbroek
Postbus 100
8090 AC Wezep

E-mail: diaconie@
IBAN: NL11RABO0396535275

 

De diaconie maakt deel uit van de Centrale Hervormde Gemeente Wezep / Hattemerbroek.
De college van diakenen bestaat uit 13 leden; 6 leden uit de wijk Dorpskerk en 7 leden uit de wijk Vredeskerk - Hoeksteen.

Het dagelijks bestuur, het moderamen, wordt gevormd door een viertal leden met onderstaande rolverdeling.
A. Pleijter, voorzitter (tel. wezep3636845)
M. Mol, secretaris (tel. nulzes49990421)
F. Lugthart, penningmeester (tel. wezep3764336)
G. Stouwdam, algemeen adjunct   

Ontstaan
Het ontstaan van het diaconale werk vinden wij terug in Handelingen 6. De basis voor het diaconaat, het dienstbaar zijn aan anderen, is echter door Jezus Christus zelf gelegd. Hij is de grote Diaken (Lucas 22:27). Diaconaat wil zeggen: het dienen van elkaar, omzien naar de naaste in nood vanuit de opdracht van de Schrift.
 
Beleid
In het verleden is een beleidsplan opgesteld, waarin de vele facetten van het diaconale werk zijn opgenomen.
Aandacht wordt besteed aan:
 • bloemengroet/thuiskomstgroet
 • ouderendiaconaat
 • jeugddiaconaat
 • werelddiaconaat
 • gehandicaptenwerk
 • vakanties voor gehandicapten
 • financiële ondersteuning
Elke diaken krijgt een of meer taken toebedeeld. Waar mogelijk wordt contact gezocht/gehouden met plaatselijke, provinciale en/of landelijke organisaties om diaconale taken zo goed mogelijk uit te voeren.

Afbouw liquiditeiten
De diaconie heeft, met name door verkoop van onroerend goed in het verleden, een aanzienlijk vermogen opgebouwd. De bedoeling is dat dit vermogen in de komende jaren wordt afgebouwd. Dit houdt onder meer in dat voortaan de meeste uitgaven van algemene aard worden betaald uit het vermogen. Dat betekent dus ook dat bijna alle collecten in kerkdiensten meteen worden besteed aan een diaconaal doel. Er wordt dus niet meer voor de plaatselijke diaconie zelf gecollecteerd.
 
Projecten
De diaconie wil stimuleren dat vanuit de gemeente het diaconaal besef toeneemt. De diaconie wil dit steunen door middel van (gedeeltelijke) financiering van diaconale projecten, die door gemeenteleden worden aangedragen, of waar gemeenteleden zich actief voor inzetten. Voorwaarde is wel dat de projecten gedragen worden door één of meer kerkenraden. Bovendien verdient het aanbeveling dat de betreffende organisatie een ANBI vermelding of CBF keurmerk heeft. De bijdrage van de diaconie zal mede afhangen van de door de aanvragers zelf bij elkaar gebrachte gelden.

Taken
De diaconie van nu kent vele taken. Binnen het college van diakenen is een taakverdeling opgesteld om te kunnen komen tot een goede vervulling van deze taken. De diaconie onderhoudt contacten met een groot aantal kerkelijke en maatschappelijke organisaties, zoals:
uiteraard
 • de wijkkerkenraden
 • de Algemene Kerkenraad
 • de classis
 • de jeugdraad
 • Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken PKN
 • Zorgverlening Viattence (Weidebeek / Turfhorst / Hofje Wendakker) en Zorgverlening Het Baken (De Hullen / De Voord / Seewende)
 • Maatschappelijk Werk Veluwe
 • gehandicaptenwerk
 • Diaconaal platform gemeente Oldebroek
 • Evangelisch Begeleidingscentrum EBC
 • Stichting de Ontmoeting
 • Missionair Diaconaal Centrum de Herberg
 • Stichting Oost Europa Wezep-Hattemerbroek
 • Stichting De Tweede Mijl
 • Hospice Nunspeet

In de kerkdienst
De diaken heeft ook een belangrijke plaats in de Eredienst. Als lid van de wijkkerkenraad dient hij bij de Eredienst aanwezig te zijn. De diaken is ook belast met het verzamelen van de offeranden. Daarnaast heeft de diaken een belangrijke plaats bij de viering van het Heilig Avondmaal.
Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal wordt een collecte gehouden voor een diaconaal doel.
 
Giften/Collecten
Jaarlijks stelt de diaconie een collecteplan op. In dit plan staan organisaties en instellingen die een verzoek geplaatst hebben om financiële ondersteuning. Jaarlijks wordt bepaald welke verzoeken hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast bestaat er ruimte om in geval van nood (bij natuurrampen, slachtoffers van oorlogen en dergelijke) een financiële bijdrage te leveren, zo mogelijk door een gerichte collecte. Er zal elke zondag 1 collecte bestemd zijn voor diaconale-, missionaire- of zendingsdoeleinden.

Kerkauto
De kerkauto is bedoeld voor gemeenteleden die zelf geen vervoer hebben om de kerkdiensten te bezoeken. Men kan door mede-gemeenteleden opgehaald en weer thuisgebracht worden. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Schuurman, tel. 038-37 64 263 (wijk Dorpskerk) of diaken vacant (wijk Vredeskerk/Hoeksteen).
terug