Uit de classis... Uit de classis...


Het kerkgebouw van de Evangelisch Lutherse gemeente was de plaats waar de classicale vergadering
op 14 november bijeen kwam. We hebben speciaal hiervoor gekozen omdat we afscheid hebben
genomen van Daan van Doorne, scriba van deze gemeente, en afgevaardigde naar onze vergadering.
Gelukkig heeft de kerkenraad in zijn plaats Arau Vermeer benoemd zodat deze stoel bezet blijft. We
hebben afscheid genomen van ds. Marrit Bassa omdat zij predikant is geworden in Heerde en ook
haar termijn als afgevaardigde naar de synode verstrijkt dit jaar. Met het verstrijken van die termijn,
verstrijkt voor ds. Leendert Plug ook zijn termijn als secundus. De rij is nog niet compleet want Harry
Westerink uit Nunspeet heeft te kennen gegeven af te willen treden en ds. Gerben Westra gaat met
emeritaat en daarmee neemt ook hij afscheid als afgevaardigde. Hij blijft echter als boventallig lid
deel uitmaken van de vergadering omdat hij assessor is. Daarmee zijn er vacatures ontstaan voor
afgevaardigde vanuit de ringen Apeldoorn, Ede (nu twee), Harderwijk en Hattem (bestond al). We
hebben ook Coert Wolswinkel (Barneveld) uitgezwaaid als voorzitter van onze classicale financiële
commissie. Henk van de Bunt (Barneveld) was in de vorige vergadering al benoemd als zijn opvolger.
Verheugend nieuws is dat de vergadering onze classispredikant dr. Wilbert van Iperen en de
voorzitter van het college voor de visitatie Veluwe ds. Erik Schuitemaker heeft herbenoemd voor een
nieuwe termijn. Verheugd ook dat ouderling-kerkrentmeester Jan Smit uit Wapenveld bereid is
afgevaardigde te worden naar de generale synode. Verder zijn benoemd voor een nieuwe termijn
Cees Hovius (Apeldoorn), voorzitter; Jan de Lange (Putten), secretaris en Thomas Kool (Voorthuizen)
binnen het college voor behandeling van beheerszaken. Lucas Blom (Harderwijk) is benoemd als lid
en Driesje Hardonk-Prins (Oldebroek) is benoemd als juridisch adviseur bij het classicaal college voor
het opzicht.
Nog meer verheugend nieuws is dat de vergadering heeft besloten de proponent Arjan van Hees
werkzaam bij Atlant Zorggroep, ds. Egbertina Tessemaker-Bolt werkzaam bij Viattence in Epe en
Heerde en ds. Gerda Silvis-Andringa werkzaam bij ’s Heeren Loo de Hartenberg te beroepen als
predikant met bijzondere opdracht geestelijk verzorger bij genoemde instellingen.
Vieren
Na al deze benoemingen hebben we de vergadering voortgezet in de kerk. Arau Vermeer vertelde
ons eerst iets over de Lutherse traditie. De basis is de Augsburgse confessie als gezamenlijk belijden
van de wereldwijde Lutherse gemeenschap. Geen gesloten formuleringen maar een theologische
tekst met een bijna liturgisch karakter. Het geloof wordt van binnenuit belicht en daarom zijn de
formuleringen open en niet afgesloten voor de toekomst. Met een avondgebed waaraan de cantor
en de cantorij ook meewerkten, hebben we deze bijeenkomst besloten.

Ja, u leest het goed want dat was de inhoud van de classicale vergadering van 14 november. Benieuwd wat er dan werd gedaan, ga dan naar pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe


 

terug