Uit de classis Uit de classis
Impressie classicale vergadering 28 mei 

Een boom opgezet

Corina Nagel-Herweijer vertelt over de godsdienstige vorming in een pluriforme samenleving en de
rol van kerken en ouders hierbij. Nu gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek gaan over hoe
kinderen en jongeren leren geloven en hoe ze daarbij geholpen kunnen worden. De vraag is wat
belangrijk is dat kinderen en jongeren leren geloven? Waarom wel of waarom niet? Er komen veel
reacties en zij vult daarmee het blad waar een boom op is getekend. Deze boom bij een uitgebreide
impressie op de website. Hierna leest ze leest Psalm 1:3: “Hij zal zijn als een boom, geplant aan
stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot
bloei.” Haar vraag is: Wat typeert een boom? Ook deze reacties worden op het blad van de boom
ingevuld. Met elkaar geeft dat een goed beeld wat bij geloofsoverdracht van belang is. Welke
verhalen willen we doorgeven, welke rituelen vinden we belangrijk? Leren geloven kan gezien
worden als een compleet ecosysteem, waarbij we graag willen dat jongeren stevig leren staan, weten
wie ze zijn, geworteld in Christus, beantwoorden aan hun Maker. In de huidige samenleving zijn
jongeren vaak ontworteld: 25% heeft mentale problemen, een op de zeven jongeren krijgt
Jeugdhulpverlening. We willen dat jongeren leren geloven, maar wat zeggen we dan?
In de groepsgesprekken gaat het over vijf thema’s die in het onderzoek naar voren zijn gekomen:
- Leren geloven als je weinig andere christenen kent.
- Wat willen we onze kinderen en jongeren leren?
- Aansluiten op de leeftijd van kinderen en jongeren.
- Groeibevorderende factoren.
- Samen met kinderen en jongeren vieren in de kerkdienst.

Kijkje in de Regenboog
Sijmen Reehoorn, missionair & kerkelijk werker in de Hervormde wijkgemeente De Regenboog te
Harderwijk geeft een kijkje in het jeugdwerk waarvoor hij eindverantwoordelijk is. In wijkgemeente
hebben jongeren een grote plek. Tijdens de kerkdienst gaan afwisselend de groepen 1 t/m 6 en 1
t/m 8 naar een andere zaal: de kerkdienst gaat verder op twee verschillende plekken, wat bij de
kinderen gebeurt – de ontmoeting met God, Jezus en met elkaar – is eigenlijk de essentie; later in de
kerkzaal volgt er ook een terugkoppeling. In het begin van de coronatijd (2020), toen er bijna
niemand op vakantie kon, is er het initiatief genomen om elke woensdagochtend summervibes te
organiseren, dit draait nu nog steeds. Elke woensdagochtend in de vakantie komen er tussen de 60
en 120 kinderen (christelijk en niet-christelijk) uit de buurt en worden er allerlei activiteiten
georganiseerd. Het is inmiddels uitgebreid naar vier vrijdagen (vanaf ongeveer 18.00 uur), met
sketsches, liedjes en een groot feestmaal.

Financieel verslag 2023
Penningmeester Henk van de Bunt licht de Jaarrekening toe en zegt dat het eigen vermogen is
toegenomen door het positieve resultaat. Er is voldoende budget om activiteiten te organiseren
maar als dat niet gebeurt dan blijft dat geld over. Ds. Van Iperen vraagt naar kosten van de
werkgemeenschappen, er wordt blijkbaar geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kosten te
declareren. De werkgemeenschappen weten dat er een financiële regeling is waar ze gebruik van
kunnen maken.

Samenstelling classicale vergadering
De samenstelling van de classicale vergadering is gebaseerd op vier afgevaardigden uit elke ring. Aan
de vergadering wordt voorgesteld om deze bepaling aan te passen omdat voor een zekere spreiding
de ring niet nodig. Er zijn meer manieren te bedenken om een clustering van gemeenten mogelijk te
maken. Denk bijvoorbeeld aan het aantal wijkgemeenten en het aantal gemeenten. Er is een
veelheid aan criteria te bedenken die van belang kunnen zijn voor een veelkleurige afvaardiging.
Maar nog steeds is een bezette stoel beter dan een lege.

Het voorstel is dat de samenstelling van de classicale vergadering zo veel mogelijk recht doet aan
spreiding over het gebied en aan de verdeling over de verschillende gemeenten (gereformeerd,
hervormd en protestants).

Structurele hulpdiensten, pastoraat
Het voorstel is de huidige regeling van de structurele hulpdiensten (ordinantie 3-18) aan te passen.
De restrictie dat hulpdiensten voor maximaal twee jaar met eventueel een verlenging van maximaal
twee jaar zit de gemeenten danig in de weg. Er wordt opgemerkt dat we ingehaald zijn door de tijd;
de regeling is destijds o.a. ingevoerd om de werkgelegenheid voor dienstdoende predikanten te
beschermen, inmiddels zijn de emeriti hard nodig. De vergadering stelt voor dat hulpdiensten voor
een bepaalde termijn verleend kunnen worden met de mogelijkheid van verlenging. Daarbij zijn de
arbeidsrechtelijke aspecten wel van belang.

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe
 

Impressie van de generale synode van de PKN d.d. 19 en 20 april 2024

Deze impressie beoogt een beeld te geven van een aantal zaken die in de synode zijn
besproken. Op de website van de PKN is veel meer informatie te vinden, waaronder de
agenda, documenten en een livestream van de beraadslagingen.

De vergadering werd geopend met een liturgisch moment. Ds. Van Lingen gaf aan dat we
deze dagen belangrijke thema’s bespreken, met het oog op de kerk en de wereld waarin we
onze plaats innemen. Hij sprak naar aanleiding van 2 Kor 3: 7 – 4:6 en gaf aan dat in dit
Schriftgedeelte de grondlijnen voor de kerk worden aangewezen, voor de een bron van heil,
voor de ander een struikelblok. Gesproken wordt over de sluier die moet worden
weggenomen. Er zullen ook nu wijze en onwijze woorden worden gesproken. Daarbij is het
belangrijk om geen sluier te leggen over het evangelie, het heil door de opstanding van
Jezus Christus. Het gaat om Zijn Persoon als Redder waarop alle licht mag vallen. Hem
naderbij komen is wat ons mag en moet drijven in de verantwoordelijkheid voor de kerk, voor
de verkondiging en voor het beleid van de kerk.

In besloten zitting vonden verkiezingen en benoemingen plaats, waaronder de leden van de
kleine synode. Ds. Trijnie Bouw (Zaltbommel) is gekozen als nieuwe preses en opvolger van
ds. Marco Batenburg. Per 1 juni hoopt zij haar werkzaamheden op te pakken. Ouderling Leo
Blees (Dorkwerd en Wijnjewoude) is in het moderamen gekozen als assessor III. De nieuwe
preses, assessor III en de scriba spreken de synode kort toe.

We vervolgden het gesprek uit de eerdere synode over de nota: ‘Als pelgrims onderweg met
Joden en Palestijnse christenen’, die een volgende keer besluitvormend zal worden
geagendeerd. De vele ingebrachte reacties worden bij de vervolgversie betrokken. Genoemd
werden onder andere de behoefte aan handreikingen voor de profetische roeping van de
kerk, onze joodse wortels in Jezus Christus als jood, Gods bijzondere verbondenheid met
het joodse volk in verhouding tot recht en gerechtigheid voor het Palestijnse volk, de
verhouding tussen landsbelofte en internationale verdragen, onderweg zijn of de weg wijzen
en de verhouding tussen kerkelijk-theologisch en politieke spreken. De scriba articuleert dat
de belofte die aan Israël is geschonken niet alleen historisch maar vooral fundamenteel is,
vanuit de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. In de drieslag, samenleven met
verschillen, leven met wonden, samenwerken en het uithouden in de spanningen is het in de
praktijk van het leven en leed ongelofelijk moeilijk om elkaar vast te houden en het vol te
houden. De directeur geeft aan dat de nota een kader biedt en dat het genoemde
stappenplan een aanzet is om richting te geven aan een concreet vervolg om het gesprek in
de classis en gemeenten te dienen. Daarna wordt het verwerkt in informatiedragers voor de
gemeenten.

In gespreksgroepen verkennen we het begrip heil. Heil raakt aan het hart van geloof en kerk
zijn. Waarover gaat het dan? Niet alleen kennistheoretisch, maar ook persoonlijk voor
iedereen. In het gesprek zoeken we naar herkenning en ervaringen van heil, heilloosheid,
onheil, van gered worden tot heil en wegblijven van onheil. De bevindingen worden
betrokken bij het opstellen van een notitie waarmee het gesprek binnen gemeenten gediend
kan worden.

Uitvoerig is gesproken over de ontwikkelingen binnen de PThU. Dr. Endedijk, waarnemend
voorzitter van de Raad van Toezicht en dr. Boele, voorzitter van het College van Bestuur
informeren de synode over met name de ontwikkelingen en hobbels rond de (hernieuwde)
aanvraag en de haalbaarheid van een theologische bacheloropleiding binnen de PThU. Een
spannend onderwerp gezien de ontwikkelingen rond studentenaantallen, de verhoudingen
en samenwerking met andere theologische opleidingen en het belang van een eigen
bachelor en masteropleiding met het oog op de opleiding van predikanten binnen de PKN.

Het bestuur en de RvT van de PThU zijn behoorlijk optimistisch dat er alsnog een eigen
theologische bachelor-opleiding goedgekeurd gaat worden door de minister van Onderwijs
en Wetenschappen. Vanuit de synode worden kritische vragen en opmerkingen ingebracht
rond de te verwachten haalbaarheid hiervan.

’s Avonds houden we in de gereformeerde kerk in Lunteren een gezamenlijke kerkdienst
waarin Woordverkonding en de bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvindt. Mooi en
goed om dit met elkaar te ontvangen en te beleven.

Zaterdagmorgen opende moderamenlid ouderling Jolanda Aantjes de dag met een
ochtendgebed en een meditatie waarin ze memoreerde dat het Koninkrijk van God ons
toevalt, zoals ook het zaad tot onze verwondering ontkiemt en wij dat niet kunnen maken.
Zoals bij een mosterdzaadje, zo klein als het is, zo groot kan het worden. Zo ook in het
Koninkrijk van God.

Een vijftal kerkordewijzigingen worden in tweede lezing besproken en besloten. Uitvoerig is
gesproken en besloten over de verplichting van de VOG voor degenen die een
leidinggevende rol vervullen binnen de gemeenten. Het belang van veiligheid in de kerk
wordt daarmee nadrukkelijk benadrukt. Ook spraken we over de interim-regeling om de
kerkelijk werker met preekbevoegdheid volledige bevoegdheid te verlenen voor het bedienen
van sacramenten gedurende de vacaturetijd. En over de zorgvuldigheid in het handelen rond
de kwestie van het tweede-kans beleid voor daders van grensoverschrijdend gedrag.

Tenslotte spraken we over het vervolg op het eerdere gesprek over seksualiteit,
genderidentiteit, huwelijk en relaties. Er wordt gerefereerd aan de goede ervaring waarin
vanuit verschillende opvattingen een goed gesprek gevoerd is in de synode van november.
Het belang van de bespreking van dit thema wordt benadrukt, met name binnen de
gemeenten. Het voorstel wordt gedaan om als handreiking naar de gemeente een
voorlichtende notitie te schrijven waarin de posities worden beschreven, waarin we belijdend
aangeven waarover we het wel eens zijn en op welke manier een vruchtbaar gesprek
hierover gevoerd kan worden. Bepleit wordt om niet alleen over, maar vooral ook met
mensen te spreken. Vanuit de dienstenorganisaties wordt een handreiking opgesteld over de
manier waarop een gesprek over persoonlijke en gevoelige onderwerpen in bespreking kan
worden genomen. Het moderamen komt de volgende vergadering met een
uitwerkingsvoorstel.

We zien terug op intensieve dagen, goede ontmoetingen en betekenisvolle besluiten. En dat
met de bede dat dit tot zegen is voor de kerk, haar gemeenten en de wereld waarin zij haar
plaats mag innemen.

Leo van Hoorn, afgevaardigde namens de cv Veluwe

Lees meer op de website pknclassisveluwe.nl/verslagen.
Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe
 
terug