Missionaire commissie Vredeskerk - Hoeksteen Missionaire commissie Vredeskerk - Hoeksteen


Een gezonden gemeente


In het beleidsplan van de wijkgemeente Vredeskerk/Hoeksteen is als een van de speerpunten van beleid opgenomen het missionaire werk. Om hier invulling aan te geven is een missionaire commissie samengesteld die bestaat uit ds. Sjaak Pauw, Evelien Prins, Jennie van Keulen, Wim Bos en Bert Schipper. Sinds kort neemt ook Marcel Lommers deel aan de missionaire commissie.

De commissie ondersteunt de wijkkerkenraad om vorm te geven aan het missionaire werk. Het is van groot belang dat niet alleen de commissie hierin actief is, maar dat ook de wijkkerkenraad én de gemeente betrokken is. We moeten met elkaar beseffen dat wij een gezonden gemeente zijn. ‘Zo mij de Vader zendt, zo zend ik ook u’ zijn niet mis te verstane woorden van onze Heiland aan Zijn discipelen. En zo hebben wij als christenen ook de opdracht om het rijke Evangelie door te geven. Wij staan per slot van rekening allemaal in het ambt van de gelovigen en zijn volgelingen van Christus, als het goed is!

De missionaire commissie heeft de volgende opdracht ontvangen ter ondersteuning van de wijkkerkenraad.
  • De gemeente laten beseffen dat we een missie hebben, wij zijn een gezonden gemeente
  • Het onder woorden brengen van ons geloof en vervolgens te getuigen van dit geloof
  • Het versterken van de sociale netwerken in de gemeente om een uitnodigende gemeente te zijn
  • Als vervolgstap contacten aangaan met randkerkelijken en mensen buiten de gemeente

Ondertussen is de missionaire commissie al enige tijd actief. Via deze website en het kerkblad houden wij u op de hoogte van diverse activiteiten. Zo hebben we o.a. vorig jaar de Passion40daagse georganiseerd en een kerstwandeling in samenwerking met de basisschool De Schaapskooi.

Missionaire bloemengroet
Sinds vorig jaar bezorgen wij ook de missionaire bloemengroet. Wij nodigen u als gemeenteleden van harte uit om mensen voor te dragen voor de missionaire bloemengroet. Mensen die niet kerkelijk betrokken zijn, maar wel een bemoediging kunnen gebruiken. Mensen die u wellicht kent in uw buurt of familiekring. Laten we op deze wijze blijk geven van onze naastenliefde. U kun mensen voordragen via emailadres missionairecommissie-vk@hervormdwezep.nl of telefonisch via 038 8442829. Graag met motivatie waarom u een bloemengroet wilt bezorgen of laten bezorgen.
 
terug