Diaconie Diaconie

 

E-mail: diaconie@
IBAN: NL11RABO0396535275
De diaconie maakt deel uit van de Centrale Hervormde Gemeente Wezep / Hattemerbroek.
Het college van diakenen bestaat uit 12 leden, uit elke wijk 6 leden.
Het dagelijks bestuur, het moderamen, wordt gevormd door een viertal leden.

A. Pleijter, voorzitter (tel. 038-36 36 845)
F. Lugthart, secretaris (tel. 06 - 10189854)
H.A. Riksen, penningmeester (tel. 038-33 77 545)
A. Schuurman, algemeen adjunct (tel. 038 3764263) 

Ontstaan
Het ontstaan van het diaconale werk vinden wij terug in Handelingen 6. De basis voor het diaconaat, het dienstbaar zijn aan anderen, is echter door Jezus Christus zelf gelegd. Hij is de grote Diaken (Lucas 22:27). Diaconaat wil zeggen: het dienen van elkaar, omzien naar de naaste in nood vanuit de opdracht van de Schrift.
 
Beleid
In het verleden is een beleidsplan opgesteld, waarin de vele facetten van het diaconale werk zijn opgenomen.
Aandacht wordt besteed aan:
 • bloemengroet/thuiskomstgroet
 • ouderendiaconaat
 • jeugddiaconaat
 • werelddiaconaat
 • gehandicaptenwerk
 • vakanties voor gehandicapten
 • financiële ondersteuning
Elke diaken krijgt een of meer taken toebedeeld. Waar mogelijk wordt contact gezocht/gehouden met plaatselijke, provinciale en/of landelijke organisaties om diaconale taken zo goed mogelijk uit te voeren.

Afbouw liquiditeiten
De diaconie heeft, met name door verkoop van onroerend goed in het verleden, een aanzienlijk vermogen opgebouwd. De bedoeling is dat dit vermogen in de komende jaren wordt afgebouwd. Dit houdt onder meer in dat voortaan de meeste uitgaven van algemene aard worden betaald uit het vermogen. Dat betekent dus ook dat bijna alle collecten in kerkdiensten meteen worden besteed aan een diaconaal doel. Er wordt dus niet meer voor de plaatselijke diaconie zelf gecollecteerd.
 
Projecten
De diaconie wil stimuleren dat vanuit de gemeente het diaconaal besef toeneemt. De diaconie wil dit steunen door middel van (gedeeltelijke) financiering van diaconale projecten, die door gemeenteleden worden aangedragen, of waar gemeenteleden zich actief voor inzetten. Voorwaarde is wel dat de projecten gedragen worden door één of meer kerkenraden. Bovendien verdient het aanbeveling dat de betreffende organisatie een ANBI vermelding of CBF keurmerk heeft. De bijdrage van de diaconie zal mede afhangen van de door de aanvragers zelf bij elkaar gebrachte gelden.

Taken
De diaconie van nu kent vele taken. Binnen het college van diakenen is een taakverdeling opgesteld om te kunnen komen tot een goede vervulling van deze taken. De diaconie onderhoudt contacten met een groot aantal kerkelijke en maatschappelijke organisaties, zoals:
uiteraard
 • de wijkkerkenraden
 • de Algemene Kerkenraad
 • de classis
 • de jeugdraad
 • Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken PKN
 • Zorgverlening Viattence (Weidebeek / Turfhorst / Hofje Wendakker) en Zorgverlening Het Baken (De Hullen / De Voord / Seewende)
 • Maatschappelijk Werk Veluwe
 • gehandicaptenwerk
 • Diaconaal platform gemeente Oldebroek
 • Evangelisch Begeleidingscentrum EBC
 • Stichting de Ontmoeting
 • Missionair Diaconaal Centrum de Herberg
 • Stichting Oost Europa Wezep-Hattemerbroek
 • Stichting De Tweede Mijl
 • Hospice Nunspeet

In de kerkdienst
De diaken heeft ook een belangrijke plaats in de Eredienst. Als lid van de wijkkerkenraad dient hij bij de Eredienst aanwezig te zijn. De diaken is ook belast met het verzamelen van de offeranden. Daarnaast heeft de diaken een belangrijke plaats bij de viering van het Heilig Avondmaal.
Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal wordt een collecte gehouden voor een diaconaal doel.
 
Giften/Collecten
Jaarlijks stelt de diaconie een collecteplan op. In dit plan staan organisaties en instellingen die een verzoek geplaatst hebben om financiële ondersteuning. Jaarlijks wordt bepaald welke verzoeken hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast bestaat er ruimte om in geval van nood (bij natuurrampen, slachtoffers van oorlogen en dergelijke) een financiële bijdrage te leveren, zo mogelijk door een gerichte collecte. Er zal elke zondag 1 collecte bestemd zijn voor diaconale-, missionaire- of zendingsdoeleinden.

Kerkauto
De kerkauto is bedoeld voor gemeenteleden die zelf geen vervoer hebben om de kerkdiensten te bezoeken. Men kan door mede-gemeenteleden opgehaald en weer thuisgebracht worden. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Schuurman, tel. 038-37 64 263 (wijk Dorpskerk) of diaken W. Pol, tel. 038-37 65 256 (wijk Vredeskerk/Hoeksteen).
terug