Classicale vergadering Classicale vergadering

Impressie van de classicale vergadering 14 juni
Samen kerken
We hebben met elkaar gesproken over samen kerken. Dat zijn twee delen van het plaatselijke kerk
zijn. In groepjes spraken we over de vijf basistaken van een gemeenten: eredienst, pastoraat,
diaconaat, missionair en vorming ne toerusting. Wat kun je daarvan vertellen uit je eigen gemeente?
Dat bleek genoeg te zijn maar ook het tweede deel vraagt toch enige ruimte. Daarin gaat het over
het samen kerk zijn en dat richt zich op samenwerking. Dat kan op verschillende manieren en
daarmee kunnen gemeenten elkaar helpen om vitaal te blijven, om de vierplek in stand te houden.
Dit deden we als opmaat naar de ringbijeenkomsten in het najaar waarin we dit aan de orde willen
stellen.
Lang zal hij leven
In april is zijn proefvoorstellingen geweest rond het thema lang zal hij leven. Een levensecht gespeeld
verhaal over een demente man die niet meer thuis kan zijn en zelf heeft te kennen gegeven dat als
dat gaat gebeuren euthanasie toegepast moet worden. Er ontstaat onder de gezinsleden een intense
discussie. Ook de deelnemers hebben tijdens de voorstelling de ruimte om met elkaar van gedachten
te wisselen. Het voornemen is dat in het najaar verspreid in het land deze voorstelling gehouden
wordt. Er is al met de organisatie overlegd dat we graag ook mee willen werken aan een
middagbijeenkomst voor alle voorgangers en een avondbijeenkomst voor kerkenraads- en
gemeenteleden. Het voorstel is dat we dat dan ook financieel zullen steunen.
Huisgemeente
De gemeenten zijn volop in beweging. Eén van de mogelijkheden is dat een gemeente huisgemeente
kan worden. Dat kan onder de verantwoordelijkheid van een buurgemeente of van de classicale
vergadering. We hebben hier al een keer over gesproken. Nu was aan de orde wat het voor de
classicale vergadering betekent om een huisgemeente om zijn hoede te nemen. De vergadering is
huiverig om dat te doen en heeft daarvoor een aantal voorwaarden opgesteld. De vergadering heeft
de voorkeur uitgesproken dat een huisgemeente aansluiting zoekt bij een buurgemeente. Alleen als
dat echt niet kan, dan kan onder voorwaarden aansluiting bij de classicale vergadering besproken
worden.
Besturenoverleg
Er is al geruime tijd een overleg tussen het moderamen van de synode, de directie van
Dienstenorganisatie en de voorzitters van de classicale vergaderingen. Dat overleg heeft zich in de
loop van de tijd steeds meer ontwikkeld tot een platform waarop de voorbereiding en uitvoering van
het beleid besproken wordt. Dit wordt met name veroorzaakt door de grotere classicale
vergaderingen en de brede moderamina die sterker inzetten op beleid en meer doen voor en met de
gemeenten. Vanuit de classicale vergadering Veluwe steunen we deze koerswijziging met de
kanttekening dat het geen schaduw-overleg-structuur wordt naast de kerkordelijke structuur van
gemeente, classicale vergadering en synode.
Vierjaarlijks verslag
Onze classispredikant heeft het vierjaarlijks verslag opgesteld over hoe het kerkelijk leven zich heeft
ontwikkeld. Het bestaat uit inzage in de rol van de kerk in de samenleving en gemeenteopbouw.
Beiden zijn weer onderverdeeld en geven inzicht wat van belang is en hoe de kerk ervoor staat. De
verslagen van alle classicale vergaderingen worden samengevat is een landelijk verslag en dat wordt
aangeboden aan de generale synode.
En verder
We hebben gesproken over een nieuwe voorzitter voor onze financiële commissie. Henk van de Bunt
uit Barneveld is daarvoor voorgedragen. Hij volgt Coert Wolswinkel op die benoemd is tot lid van het
classicaal college voor behandeling van beheerszaken.
Omdat de landelijke kerk de bijdrage aan de classicale vergaderingen heeft verhoogd, vervalt de
bijdrage die aan de gemeenten wordt gevraagd.

Ds. Marrit Bassa uit Klarenbeek-Voorst-Wilp is aan het einde van het jaar aftredend als afgevaardigde
naar de synode. Daarmee is ook haar secundus ds. Leendert Plug uit Barneveld aftredend. Volgens
het rooster moet een ouderling-kerkrentmeester benoemd worden. Ook bij de afgevaardigden naar
de classicale vergadering is er wisseling van de wacht. De kerkenraden zullen eind juni daarvoor
benaderd worden om namen in te dienen.
Met het avondgebed naar Maarten Luther werd deze vergadering gesloten.
Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe

terug