Rondom de kerkdiensten Rondom de kerkdiensten
Erediensten, leerdiensten en bijzondere diensten
In onze drie kerkgebouwen worden op de hieronder aangegeven aanvangstijden elke zondag kerkdiensten gehouden, die onderscheiden kunnen worden in erediensten (‘s morgens), leerdiensten (meestal ‘s middags of ‘s avonds) en bijzondere diensten, zoals huwelijksdiensten; rouwdiensten; extra diensten op christelijke feestdagen; diensten voor gehandicapten; appèldiensten, gezinsdiensten (telkens meer gericht op één bepaalde leeftijdsgroep) en zangdiensten, waaraan een koor medewerking kan verlenen.

Dorpskerk
Diensten om 9.30 uur en 14.30* uur. Klik hier voor meer info.
*Elke 1e zondag van de maand is de aanvangstijd van de middagdienst 16.30 uur.

Vredeskerk
Diensten om 9.30 uur en 19.00 uur
Klik hier voor meer info over voorganger en liturgie.

De Hoeksteen
Dienst om 9.30 uur en soms om 17.00 uur
Klik hier voor meer info over voorganger en liturgie.

Kinderoppas
Dorpskerk
mevrouw E. Wielink...........................tel. 038 376 1583
mevrouw R. Lekkerkerker..................tel. 038 376 4105
Vredeskerk
mevrouw  Suzanne ten Brinke ..........tel. 038 376 0295
mevrouw Matilde Kragt......................tel. 038 376 4522
De Hoeksteen
mevrouw G. Brommer........................tel.038 376 0703

Kindernevendienst Vredeskerk/Hoeksteen
Wilma Steenbergen ...........................tel.038 375 9193
e-mail : kindernevendienst@hervormdwezep.nl
Iedere zondag is er kindernevendienst in de Vredeskerk en in De Hoeksteen: wekelijks voor de groepen 1, 2, 3 en 4 van de basisschool, iedere eerste en derde zondag van de maand is er ook kindernevendienst voor de groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisschool. Klik hier voor meer informatie over de kindernevendienst.

Ringleiding, kerktelefoon, cassetterecorderdienst
In alle kerken is een ringleiding aangebracht voor doven en slechthorenden. Uitzending van de weeksluiting in „Veldheem”: vrijdags 19.00 uur.Om in aanmerking te komen voor een aansluiting op de kerktelefoon dient u contact op te nemen met het College van Kerkrentmeesters. Contactpersoon: G. Kwakkel.................tel. 038 376 2160

Heilige Doop
Doorgaans is er elke maand gelegenheid om de doop voor de kinderen aan te vragen. In de KerkPost staan de data, de plaatsen en de aanvangstijden van de doopzittingen en die van de doopdiensten aangegeven.De regel is dat men zijn kind laat dopen in de wijkgemeente en wijkkerk waartoe men behoort d.w.z. waarin men als lid staat ingeschreven.Kerken ouders echter gewoontegetrouw in een andere wijkkerk dan waarbij ze officieel behoren, dan is er de mogelijkheid om ook in die wijkkerk op de doopzitting de doop voor hun kind aan te vragen.De ouders dienen dit echter wel vóór de doopzitting aan hun eigen predikant te melden aangezien het opzicht berust bij de wijkkerkenraad waar men als lid is ingeschreven en de eigen predikant ook te zijner tijd de doopkaart zal uitreiken.Tijdens de doopzitting kan een cassettebandje van de doopdienst en een houten lijstje voor de doopkaart besteld worden.Wie als kind niet gedoopt is kan later het sacrament van de Heilige Doop ontvangen, nadat hij of zij de belijdeniscatechese heeft gevolgd en in het midden van de gemeente openbare belijdenis van het geloof heeft afgelegd. Wie dat wenst neme voor september contact op met de wijkpredikant.

Heilig Avondmaal
Vier maal per jaar wordt in alle wijkkerken op dezelfde zondag het sacrament van het Heilig Avondmaal gevierd. Alleen in de Vredeskerk wordt ook op Witte Donderdag de maaltijd des Heere bediend, zowel ‘s morgens als ‘s avonds. In de week voorafgaand aan de vieringen is er de zgn. censura morum (d.w.z. de gelegenheid om aan de aanwezige ambtsdragers te zeggen welke belemmeringen er zijn om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen en om met hen te zoeken naar een oplossing van de problemen) en worden er voorbereidingssamenkomsten (tijdens welke de betekenis van het Heilig Avondmaal nader uitgelegd wordt en de pastorale vragen die ermee te maken hebben worden besproken) gehouden.In „Veldheem” is er ook de gelegenheid het Heilig Avondmaal te vieren voor de bewoners, maar ook voor die gemeenteleden, die elders wonen en voor wie het bijwonen van de kerkdiensten bezwaarlijk is geworden. Deze vieringen staan telkens onder de verantwoordelijkheid van een van de participerende kerken.

Voorbede
Zij die graag willen dat er voorbede gedaan wordt voor hen of een van hun familieleden, kunnen dit aan de wijkpredikant of de scriba kenbaar maken.

Collecten
Elke zondag wordt er in de eredienst gecollecteerd. In elke eredienst zijn er drie collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie of voor een algemeen christelijk doel. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. De derde collecte is voor een algemeen christelijk doel of voor het aflossingsfonds/onderhoudsfonds van de plaatselijke kerk.
Deze wordt de laatste zondag van de maand aan de uitgang gehouden.
 
terug