Gift en belastingdienst Gift en belastingdienst
Uw kerkelijke gift en de belastingdienst

Voor uw kerkelijke bijdrage en alle andere giften aan de kerk, ook die in de collectezak, kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor belastingaftrek. Onze Hervormde Gemeente wordt erkend door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom kunt u voor alle aan de kerk gedane giften, als u die schriftelijk kunt bewijzen, aftrek krijgen voor de inkomstenbelasting. Naast de aantoonbaarheid zijn er nog enkele aanvulde eisen. Het totaalbedrag zal meer dan 1% van uw verzamelinkomen en meer dan € 60,-- moeten bedragen. Tevens kunt u ten hoogste 10% van uw verzamelinkomen in aftrek brengen. Ook de bijdragen via de gewone collecten e.d. zijn aftrekbaar, mits aantoonbaar, dus in de vorm van collectemunten. Deze munten kunt u aanschaffen bij het Kerkelijk Bureau in de Vredeskerk en via internet (zie het hoofdmenu).
 
Schenkingen en legaten
 
Algemeen
 
Voor kerkleden die de kerk een warm hart toedragen en dit willen laten blijken door een schenking, legaat, of anderszins, geven wij graag enkele praktische aanwijzingen.
 
In de eerste plaats is het van belang om aan de notaris duidelijk op te geven aan wie het geld nagelaten wordt. Onze hervormde gemeente omvat twee wijkgemeenten en heeft drie kerkgebouwen te weten de Dorpskerk, de Vredeskerk, en de Hoeksteen. Daarnaast is er nog ons kerkelijk centrum de Schakel aan de Oranjeboomlaan. Het enige officiële adres voor het nalaten van gelden is:
 
de Hervormde Gemeente te Wezep.
 
Met die aanduiding wordt ook het onderscheid gemaakt met de gemeente rond de Pauluskerk. Schenken en legateren kan alleen via een notariële akte, en moet altijd ten gunste komen van een rechtspersoon, en dat is voor ons uitsluitend de Hervormde Gemeente te Wezep, vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van het College van Kerkrentmeesters.
 
Soms wil men voorkeur voor een bepaalde bestemming aangeven. Hoezeer begrijpelijk, wij zien het liefst dat de binding met de ene plaatselijke hervormde gemeente tot uiting wordt gebracht, wat tevens het voordeel heeft dat in goed overleg de meest actuele nood gelenigd kan worden. Wie er toch de voorkeur aangeeft om een specifiek doel voor de besteding aan te wijzen, moet de notaris zeggen dat er een last of voorwaarde aan de erflating verbonden wordt, en die dan goed omschrijven. In zo'n geval dient het College van Kerkrentmeesters een apart besluit te nemen over de aanvaarding van de last of voorwaarde, en moet er voorafgaand aan de aanvaarding instemming van de algemene kerkenraad zijn. Hoe dan ook, wij zien graag legaten tegemoet en zullen altijd zorgvuldig op een passende besteding toezien.
 
Legateren (dus bij overlijden)
 
Van tijd tot tijd wordt de kerk bedacht met een legaat. Zo'n daad van vrijgevigheid is elke keer weer een reden tot grote dankbaarheid. Wie na zijn overlijden iets weg te geven heeft, en daarbij ook de instandhouding van het plaatselijke kerkenwerk betrekt, houden wij uiteraard in ere. Met respect en grote waardering vermelden we altijd als er aan onze hervormde gemeente weer een bedrag uit een erfenis is overgemaakt. Er gaat vaak nogal wat tijd overheen voordat alle formaliteiten bij een legaat zijn afgehandeld, maar onze erkentelijkheid voor dit welkome geschenk blijft altijd onverminderd groot.
 
Schenken (dus bij in leven zijn)
 
Uiteraard hoeft men niet te wachten tot het moment van overlijden. Men kan al eerder, en in termijnen, tot schenking overgaan. Belastingtechnisch kunnen daar ook voordelen aan verbonden zijn. Onderstaand een overzicht. Allereerst over de jaarlijkse periodieke schenking. Met dank aan Notariskantoor Otto & Kremer te Wezep/Oldebroek.
 
Jaarlijkse periodieke schenking
 
Een periodieke gift is een goede manier om het werk van de Hervormde Gemeente te Wezep financieel te steunen.
 
Het is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,--) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.
 
Wanneer is een gift een periodieke gift?
 
Een gift is een periodieke gift:
 
  • als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
  • als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
  • als deze bedragen steeds even hoog zijn;
  • als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
  • als de begunstigde (Hervormde Gemeente te Wezep) geen tegenprestatie levert voor de gift;
  • als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner.
 
Protestantse Kerk is een ANBI
 
Alleen (periodieke) giften aan een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. De Protestantse Kerk is Nederland is een ANBI en heeft een groepsbeschikking die ook geldt voor de plaatselijke gemeenten en dus ook de Hervormde Gemeente te Wezep. 
 
Schenkcalculator
 
Met de Schenkcalculator is eenvoudig te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt geven als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan uw kerk.
>Direct naar Schenkcalculator  
 
Hoe werkt de schenkcalculator?
 
Bereken het voordeel met behulp van de schenkcalculator.
Download de overeenkomst.
Na het invullen van de overeenkomst deze (in tweevoud) inleveren bij de bijdrageadministrateur Henk van Bergeijk, Zuiderzeestraatweg 567, 8091 CR Wezep. Hij vult de overeenkomst aan met de ontbrekende gegevens en retourneert één exemplaar. 
 
De seriegift
U dient het door de schuldig gebleven schenking opgeroepen belastingvoordeel door te geven. Tenminste, dat had de wetgever voor ogen toen hij de giftenaftrek in het leven riep. Omdat de schuldig gebleven schenking met zijn belastingvoordeel in de plaats komt van het legaat zonder belastingvoordeel, doet u uzelf ook niet tekort als u het belasting-voordeel aan uw goede doel doorgeeft. Dit patroon kan nog enige jaren zichtbaar zijn.
De schuldig gebleven schenking vormt dus een start van een serie giften, waarvan de eerste een volgende welhaast automatisch oproept. De Turbogift is een feit.
Het effect voor de schenker
In vergelijking met de situatie waarin u legateert 'kost' een schuldig gebleven schenking u even veel als een legaat. Het bedrag dat u extra geeft in de vorm van een serieschenking heeft u immers eerst van de fiscus op uw bankrekening ontvangen.
 
De Turbogift en uw persoonlijke omstandigheden
Ontdaan van alle franje is de Turbogift simpel, effectief en laagdrempelig. Schenken en schuldig blijven, belastingvoordelen incasseren en doorgeven. In de meeste gevallen blijft het daar inderdaad bij. Toch moet u uw persoonlijke fiscale situatie niet uit het oog verliezen. Die situatie kan maken dat de Turbogift in zijn meest elementaire vorm niet optimaal werkt. Met name is het van belang dat u met uw schenking en uw seriegiften binnen de marge blijft die de fiscus heeft aangegeven. Alle giften zijn aftrekbaar voor zover zij te samen boven de drempel van 1% van uw inkomen uitkomen, en voor zover ze niet uitstijgen boven het plafond van 10% van datzelfde inkomen. Of dat lukt is natuurlijk afhankelijk van uw inkomen en van de omvang van uw schenkingen. Daarbij moet u ook andere schenkingen die u doet niet uit het oog verliezen.
Soms kan het voorkomen dat de Turbogift door genoemde oorzaken niet volledig tot zijn recht komt. U moet weten dat er mogelijkheden zijn om het beoogde effect toch te creëren. Dat kan zijn door niet in één keer het beoogde bedrag te schenken en schuldig te blijven, maar het over enkele jaren uit te smeren. Het kan ook zijn dat u voor een alternatief moet kiezen: u kunt de schuldig gebleven schenking ook omzetten in een zogeheten periodieke gift, afhankelijk van uw leven en ten minste vijf jaar durend. Voor deze periodieke giften geldt geen drempel of plafond: ze zijn onbeperkt aftrekbaar.
 
Uiteraard kunt u nadere informatie verkrijgen bij het notariskantoor, alsmede een zeer persoonlijk advies met in achtneming van uw persoonlijke situatie.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters
 
Henk van Bergeijk
 
terug