Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Alle inkomsten en uitgaven worden per wijkgemeente inzichtelijk gemaakt. De leden van een wijkgemeente dragen dus zelf zorg voor de financiering van de uitgaven zoals kosten predikantsplaats en onderhoud van de gebouwen die aan de wijk zijn toegerekend. Elke wijkgemeente heeft een wijkraad van kerkrentmeesters die onder andere tot taak hebben de benodigde gelden bijeen te brengen. Het is ook de verantwoordelijkheid van de leden van de wijkraad om de bijeengebrachte gelden goed te besteden. De (financiële) eindverantwoordelijkheid ligt bij het College van Kerkrentmeesters.

Aan het begin van elk jaar houden we de Actie Kerkbalans waarbij de wijkraden van kerkrentmeesters alle leden van 18 jaar of ouder benaderen voor een jaarlijkse kerkelijke bijdrage. Die bijdragen moeten samen met de opbrengst van de kerkcollecten tijdens de erediensten voldoende zijn om de jaarlijkse kosten te kunnen betalen.

Voor de Solidariteitskas (voorheen Generale Kas) worden alle belijdende en doopleden in de maanden april - mei benaderd voor de jaarlijkse € 10,-- voor het steunfonds van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Andere inkomsten vormen de opbrengst van de jaarlijkse compostactie in maart en van het oud papier. Het abonnement op de kerkuitzending en het kerkblad en de verhuur van kerkelijke gebouwen leveren ook nog een bijdrage aan de inkomsten.
                                                                                                                            
Dagelijks bestuur van het CvK
voorzitter: mevr. C.W. van der Weerd- van de Beek, helma@
secretaris: dhr. P. Moerdijk, kerkrentmeesters@hervormdwezep.nl 
penningmeester: dhr. H.D. Overweg, hdoverweg@
algemeen lid: dhr. E. van Winkel

 
terug