Nieuwjaarsrede Vredeskerk - Hoeksteen Nieuwjaarsrede Vredeskerk - Hoeksteen


Geliefde gemeente van de Heere Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Het is een goed gebruik dat de kerkenraad een korte nieuwjaarsrede uitspreekt op de 1e zondag van het nieuwe jaar, zowel in de Vredeskerk als in de Hoeksteen. Namens de kerkenraad mag ik u allen een gezegend 2019 toewensen. Het jaar 2018 ligt al weer achter ons. Kijken we naar onze wijkgemeente Vredeskerk-Hoeksteen dan mogen we dankbaar zijn dat het aantal doop- en belijdende leden nagenoeg gelijk is gebleven en dat in een tijd dat er in Nederland per dag ongeveer 200 leden hun lidmaatschap opzeggen en dan hebben we het over meer dan 3%. Echter van de ruim 2.100 leden groeit de groep die niet meer betrokken is bij onze kerk en dat baart de kerkenraad zorgen. Samen met u en jou zullen we dit jaar nieuw beleid ontwikkelen om invulling te geven aan onze missionaire opdracht als gemeente.

In 2018 kende de kerkenraad bestuurlijke zorgen. Diverse kerkenraadsleden namen om verschillende redenen tussentijds afscheid, waaronder de voorzitter en de scriba. Inmiddels zijn gelukkig de meeste vacatures weer ingevuld. Van de 18 secties moeten maar liefst 8 secties het doen zonder een pastoraal ouderling en sommige secties zijn al geruime tijd vacant. Dit noopt ons om dit jaar te bezien op welke onderdelen we het pastoraal beleid zullen moeten aanpassen. Gelukkig zijn er wel steeds meer bezoekbroeders en -zusters bereid gevonden om de huisbezoeken voor hun rekening te nemen. Vermeldenswaardig is dat in 2018 meer dan 1.100 bezoeken zijn gebracht bij gemeenteleden door predikant, pastor, ouderlingen en bezoekbroeders en -zusters. En daarbovenop komen onder andere nog de bezoeken van de Hervormde Bezoekdienst aan ouderen.

Het afgelopen jaar mocht familie Pauw haar intrek nemen in de pastorie. Na een korte periode vacant te zijn geweest mochten we ons namelijk verheugen op de komst van een nieuwe herder en leraar ds. I. Pauw. Naast de verkondiging van het Woord en de bediening van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal heeft hij samen met pastor John Bassie de pastorale zorg over gemeenteleden die deze extra zorg behoeven. Ook voor het nieuwe jaar wensen we hen beiden God’s zegen toe bij dit belangrijke werk in onze gemeente.

We zijn iets vertraagd met het opstellen van een nieuw beleidsplan voor de komende jaren. Ook zullen we u vragen om mee te denken waarbij het bestaande beleid zoveel mogelijk wordt voortgezet, maar hier en daar zullen we wat andere accenten leggen. We zijn ons ervan bewust dat we bij onze plannen niet alleen onze financiële beperkingen kennen maar ook dat de inzet van vrijwilligers zijn grenzen kent. Over 2 weken wordt de Aktie Kerkbalans gehouden met als motto 'Geef voor je Kerk' waarbij wij een beroep doen op uw financiële steun in een tijd van minder gevers en stijgende kosten. Altijd weer een belangrijk moment, want daarna weten we op basis van de gedane toezeggingen aan kerkelijke bijdragen in hoeverre de plannen die we hebben ook financieel haalbaar zullen zijn.

'Samen oogsten' is ons jaarthema van vorming en toerusting. In de eenheid van de Kerk en onze Hervormde wijkgemeente gaat het ten diepste om de eenheid uit Johannes 17 waar Jezus bidt voor de eenheid van allen die geloven 'Opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt'. Als gemeente zijn wij geroepen in ons leven en werken, de samenhang te bevorderen en alles te richten op de lofprijzing van de Naam van de Heere en de dienst in de wereld. Laten we daarvan samen staande zingen: Op Toonhoogte nieuwe bundel lied 150 vers 1 'Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta' en vers 4 met de slotwoorden 'U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk'.

Kijk hier naar een video van dit lied.
 

Nieuwjaarsrede dd. 6 januari 2019 uitgesproken in de Hoeksteen en de Vredeskerk
terug