Wijkgemeente Dorpskerk Wijkgemeente Dorpskerk

Update 15 dec.
De catechesatie zal op zijn vroegst pas na 18 januari weer worden hervat. 
Bloemschikken en de kaartenactie kan doorgaan indien de organisatie aan de regels kan voldoen, dit is hun verantwoordelijkheid.  De kerstviering van de Zondagsschool en de 12- clubs op 23 december en het kinderfeest op 2 januari gaan niet door. De bijbelkring gaat niet door. Samenkomsten in de kerk gaan onder de huidige voorwaarden vooralsnog door. Dat geldt ook voor eerste kerstdag middag en de kerstviering komende zaterdag.  

In verband met het coronavirus is het niet mogelijk om als gemeente in haar geheel samen te komen. Om die reden is er een You Tube kanaal aangemaakt waardoor er thuis meegeluisterd en meegekeken kan worden. De link naar dit kanaal is www.hervormdwezep.nl en dan via Dorpskerk naar de live-uitzending.
Deze diensten zullen niet bewaard worden. De dienst terug luisteren kan altijd op de gebruikelijke wijze.

De zorgen omtrent het Covid-19 virus nemen allerwege weer toe. Daarom zijn er steeds verdere maatregelen nodig. De overheid en de landelijke kerk wijzen ons op onze verantwoordelijkheden voor ons kerkelijke leven (juist ook nu dat maatschappelijk gevoelig ligt). Met zorg en verdriet zien we dat de hernieuwde maatregelen grote gevolgen hebben. Maar ook nu mogen we het blijven verwachten van de trouwe en genadige zorg van onze God en Heere. We informeren u en jou over een aantal belangrijke zaken.

Ten eerste: er mogen vanaf heden dertig personen aanwezig zijn tijdens de eredienst en er mag niet gezongen worden. Deze 30 mensen worden per mail uitgenodigd uit de lijst van aanmeldingen van personen die op dat moment aanwezig zouden zijn geweest. Als u niet komt, meldt u zich dan a.u.b. af, zodat een ander kan komen.

Ten tweede: roepen we u en jou op om de bestaande regels in acht te nemen. Dat betekent: blijf thuis bij klachten, houd voldoende afstand tot elkaar, gebruik de looproutes en desinfecteer uw handen bij binnenkomst. Mondkapjes zijn niet verplicht, maar wellicht wel wenselijk totdat u op uw plaats zit.

Ten derde: omdat landelijk en plaatselijk het aantal besmettingen toeneemt, zullen we in de onderlinge contacten nog meer rekening moeten houden met de ernst van het coronavirus. Dat heeft ook gevolgen voor het pastoraat, vooral voor onze ouderen, voor hen die een zwakke gezondheid hebben en voor hen die elders verzorgd en verpleegd worden. Daarin moet met extra zorgvuldigheid gehandeld worden. 

Op dit moment gaan de ontwikkelingen snel. Het is niet uitgesloten dat op korte termijn er verdere maatregelen worden bekendgemaakt. Daarom verzoeken we u om alert te zijn op de berichtgevingen van de kerkenraad via de website en weekbrief. Tevens vragen we u en jou om deze en volgende berichten te delen met hen die ze zouden kunnen missen omdat zij niet bereikt worden met de kerkbode, de digitale nieuwsbrief of andere media. Dank voor uw betrokkenheid.

Ten slotte, we denken met name aan hen die ziek zijn of verliezen hebben geleden mede door het coronavirus. Het pastoraat komt met dit alles ook op een lager pitje. We vragen hiervoor uw begrip. Het was fijn dat we weer een vorm van kerkdienst mochten hebben. Laten we echter rekening houden met degenen die in de risicogroep vallen. Zorg voor elkaar is immers een kenmerk van de christelijke gemeente?
Laten we vooral niet de gebeden nalaten. Laten we vragen of de Heere ons wil bewaren als gemeente:

 

Behoud ons, HEER der legermachten,
Zo zullen w' ons voor afval wachten;
Zo knielen w' altoos voor U neer.
Getrouwe herder, breng ons weer;
Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht
Van Uw vertroostend aangezicht.
Psalm 80: 11Maatregelen i.v.m. Coronavirus

De wijkkerkenraad van de Dorpskerk heeft voor het bezoeken van diensten het Gebruiksplan Dorpskerk opgesteld. We zullen de kerkdiensten blijven uitzenden. Klik hier voor meer informatie.

Elke  dinsdag- en vrijdagavond hopen wij extra uitzendingen te verzorgen vanuit de Dorpskerk.

Pastoraat
Bij het bezoekwerk zien we ons voor allerlei vragen en onmogelijkheden geplaatst. We willen natuurlijk op geen enkele manier het gevaar lopen dat we de besmetting met het Coronavirus overbrengen.

  • We  zijn erg terughoudend in het bezoekwerk en doen dat in principe niet. Wanneer er echt hele ernstige ziekte is zullen we met de desbetreffende personen/families overleggen hoe we het beste kunnen handelen. Vanuit allerlei (medische) kanten wordt geadviseerd de sociale contacten te vermijden.
  • We hebben contact gehad met het ISALA-ziekenhuis. Als bezoek niet nodig is, raadt het ziekenhuis dit af. Bezoek op de revalidatieafdeling IJsselheem mag niet. 
  • Bezoek bij risicogroepen zoals de oudere gemeenteleden en zij die ziek thuis zijn wordt ten zeerste afgeraden. We proberen wel telefonisch contacten te leggen en met elkaar mee te leven.
  • Dringend willen we u en jou vragen om in geval van ziekte zelf contact met prop. v.d. Meulen of de scriba op te nemen zodat we samen kunnen overleggen hoe we het beste kunnen handelen. (Prop. Van der Meulen: 06 – 28 46 98 92 en scriba, tel. 376 30 49)
  • In een situatie van overlijden lijkt het ons goed om op dat moment in overleg met de familie en bevoegde instanties keuzes te maken die op dat moment verantwoord zijn. 
terug